Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017031523 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de bevordering van de militairen type wet prom. 19/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017031526 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht wat de politieke activiteiten en mandaten van militairen betreft type wet prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017031563 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 november 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 12 november 2017 is machtiging verleend aan de heer **** ****, (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017055490 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. Erfloze nalatenschap van Halko, Michel De heer Halko, Michel, geboren te Gorzenko op 4 december 1925, w(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 28/11/2017 numac 2017014020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017031589 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 2.812.500 EUR in het kader van het wijkcontract Koningin-Vooruitgang te Schaarbeek en dit in toepassing van huidige bijakte van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017031618 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017031626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, wordt met ingang van 21 februari 2017 eervol ontslag uit zijn functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone LERMES verleend aan de heer Frédé type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017031625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, wordt met ingang van 24 januari 2017 eervol ontslag uit zijn functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone EIFEL verleend aan de heer Daniel type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de havensleepvaart voor de periode 2016-2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de storting in 2017 en 2018 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de storting in 2017 en 2018 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders, logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui - risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/09/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040834 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 2.812.500 EUR in het kader van het wijkcontract Rondom Leopold II te Sint-Jans-Molenbeek en dit in toepassing van huidige bijakte van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 26/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040842 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017040846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 15 november 2017 wordt de heer Laurent RASPE aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone ANDERLUES-BINCHE voor een termijn van vijf jaa type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040858 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017203838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004 betreffende het gewaarborgd minimumdagloon bedoeld bij artikel 30 van de wet van 3 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017203835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een als roerganger opgeleide matroos, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017203847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de baggersector type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017204394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkloosheid ten behoeve van de erkende zeevissers type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017204431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor de periode 2017-2018, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor arbeiders met een lange loopbaan of zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017204474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invulling van de loonnorm 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017205377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2017-2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017014132 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 7 november 2017 wordt Mevr. MOSSOUX, Florianne, attaché , met ingang van 1 maart 2017, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Franse taalkader bij de centrale dienst(...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. 13/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017014185 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 15 mei 2017 houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017031580 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 7 november 2017 wordt, met ingang van 1 november 2017, de heer HARAG Abdelwahad, aangeduid als tijdelijke vervanger in de managementfunctie -2 "Administrateur Informatieverzameling en -ui Bij ministerieel besluit van 7 november 2017 wordt, met ingang van 1 november 2017, Mevr. DUPAE(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017031624 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanwijzing ad interim Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2017 wordt de heer DEMUYNCK Johan tijdelijk aangewezen als "Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen" van de Federale Overheid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 30/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040801 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017204776 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 100/2017 van 19 juli 2017 Rolnummer 6652 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 9, 18 en 27 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 december 2016 houdende wijziging van diverse bepalingen van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017205256 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 110/2017van 5 oktober 2017 Rolnummer 6697 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 27 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters-(...) type arrest prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017205830 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest ****. 117/2017 van 12 oktober 2017 **** 6504 In zake : de **** vraag over de artikelen 1338 en 1340 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de **** van het kanton ****-****. **** **** samengesteld uit de voorzitters ****. **** en ****. De ****, en de rechters ****. ****, ****. ****, ****(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017205969 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 oktober 2017 in zake Séverine Vandekerkove, schuldbemiddelaar, in aanwezigheid van A.P. en diverse schuldeisers, waarvan de expeditie ter griffie van « 1. Voert artikel 1675/19, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de beschikking (...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017013972 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 662 Eindejaarstoelage 2017 type omzendbrief prom. 23/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017013973 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 661 Eindejaarstoelage 2017 type omzendbrief prom. 20/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017031587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 56 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 ten behoeve van de politiezones

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017031607 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Le Roeulx heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 223.634/XIII-8.164. Voor de Hoofdgriffier: Chr.(...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017205854 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 oktober 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 oktober 2017, heeft de vzw « Ass Die zaak is ingeschreven onder nummer 6742 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017205965 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 oktober 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 oktober 2017, heeft de « Ord b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 oktober 2017 ter post aangetekende b(...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017205966 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 oktober 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 oktober 2017, heeft de « Ord b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 oktober 2017 ter post aangetekende b(...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017206143 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 oktober 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 oktober 2017, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 6757 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017206141 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 oktober 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 oktober 2017, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 6751 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017206142 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 oktober 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 oktober 2017, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 6752 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017206144 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 oktober 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 oktober 2017, heeft de vzw « Li Die zaak is ingeschreven onder nummer 6758 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017014187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit 3209582 van 2 november 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van A type vergunning prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017040841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit 3202668 van 2 november 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité »

registratie

type registratie prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017014112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 02/12/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ALVOCOL N.V. geregistreerd als ophaler van niet-(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001373736. Bij de beslissing van 14/04/2015 van d(...) type registratie prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017014142 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 19/02/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd JOLANTA TARASEK RUE STROZ' 575 te 33-331 STROZ', POLEN geregistreerd als ophaler De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001390908. Bij de beslissing van 5/03/2015 van d(...) type registratie prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017014143 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 03/06/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd CERDECK B.V.B.A. gelegen Rue du Calvaire 110 te (...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001278152. Bij de beslissing van 03/06/2014 van d(...)

erratum

type erratum prom. 10/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017031524 bron brussels hoofdstedelijk gewest Uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een standaardmodel van plaatsbeschrijving met indicatieve waarde. - Erratum type erratum prom. 16/08/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017031621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging voor het eerste deelprogramma 2018. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017031613 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Negende oproep tot kandidaten voor het mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Tuchtraad CREG Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor het mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Tuchtraad CREG geen kandidaturen opleverden, Samenstelling Overeenkomstig artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 april 1999 betreffende d(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017040845 bron brussels parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor zes vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbelta Het Stedenbouwkundig College bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegek(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017040844 bron brussels parlement Milieucollege. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor zeven vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kan Het Milieucollege bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegekend en zijn(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2017 numac 2017205455 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Adviesraad van de Magistratuur. - Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervangend lid van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van Er moeten 44 leden worden gekozen waarvan 22 Nederlandstaligen en 22 Franstaligen. Voor elk lid wor(...)
^