Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013798 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2017, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2017, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2017, wordt de heer Jan SMETS, staatsraad, in ruste gesteld op 1 augustus 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het jaar 2017-2018 een mandaat uit te oefenen van lesgever aan de Provinciale Academie vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017205609 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, dat in werking treedt op 1 november 2017, voor een verlengbare periode van één jaar, is een verlof wegens opdracht van algemeen belang, verleend aan Mevr. Coninsx M., federaal magistr Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, is vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ing(...) type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017205652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017205653 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 oktober 2017 : - is bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde: M. Beguin E., notaris ter standplaats Beauraing . - zijn benoemd tot de graad v(...) De heren Boes B., notaris ter standplaats Kortrijk (grondgebied van het eerste kanton) (15.11.20(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013805 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie, genomen ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2017 type ministerieel besluit prom. 06/10/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013807 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013839 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de schrapping van de ecologie-investeringen in warmtenetten die in aanmerking komen type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017205572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit met betrekking tot de identificatie, de registratie en de sterilisatie van katten type ministerieel besluit prom. 02/10/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017205583 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit met betrekking tot de vergunning voor en de evaluatie van langere en zwaardere voertuigen in het kader van proefprojecten

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017204543 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 72/2017 van 15 juni 2017 Rolnummer : 6387 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017205521 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 239.048 van 12 september 2017 in zake de « Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het « Schendt artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 ' betreffende de civiele veiligheid ' de artikelen(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013804 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 2014 tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013806 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017205513 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen te innen op het net van de openbaarvervoermaatschappijen in het Waalse Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017205512 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 september 2017 in zake de arbeidsauditeur te Brussel tegen Filipa De Baptista Marques en de bvba « Euro Cell », waarvan de expeditie ter griffie van « 1. Schendt artikel 27 van de Ordonnantie van 9 juli 2015 houdende de eerste maatregelen ter uitvo(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017205644 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0423.647.993 VEDEL intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 03/10/2017(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Collège d'Alzon » te TELLIN om van 20 maart tot en m

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013675 bron brussels hoofdstedelijk gewest Aanwijzing van de leden van de algemene vergadering en van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door hun respectieve groepen Samenstelling van de algemene ve(...) De algemene vergadering heeft op 19 mei 2017, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 31/07/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013692 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

document

type document prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013765 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken Budget en Overheidsopdrachten (niveau A) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17170 Deze selectie werd afgesloten op 13/10/2017 (datum pv). Er zijn(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013809 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - ERRATUM Deze publicatie vervangt de publicatie met nummer 2017013751 gepubliceerd op 23 oktober 2017. Assistent B1 voor de cel Begeleiding in de pijler Welzijn op het we(...) Er is een betrekking van assistent(e) (rang B1) behorend tot het Nederlandstalig taalkader vacant v(...)

document

type document prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017031390 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dierenartsen Hoofdbestuur (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG17298 Solliciteren kan tot 13 november 2017 via www.selor.be. D(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017205645 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Industrieel Ingenieurs Elektriciteit (niveau A1) voor regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG17269 Solliciteren kan tot 17/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017205716 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamcoördinators (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG17282 Solliciteren kan tot 10/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013843 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017 wordt de heer Michaël Vinck tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013637 bron federale overheidsdienst justitie Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Oproep tot de kandidaten magistraten, hoogleraren en docenten recht en kandidaten externe leden ten einde de Benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen Ter uitvoering van Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders, ingevoegd bij de wet van 7 januari 2014, voorziet i(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/10/2017 numac 2017013790 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacante betrekking van leidinggevend ambtenaar bij Brussel Openbaar Ambt (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt). - Oproep tot kandidaatstelling. - Nederlandstalige versie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 oktob(...)

document

type document prom. 13/01/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013653 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 43 betreffende het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit voor het jaar 2017 type document prom. 30/06/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013654 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 43bis betreffende de gewijzigde versie van het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit voor het jaar 2017 type document prom. 19/02/2016 pub. 27/10/2017 numac 2017013652 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 31 betreffende het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit voor het jaar 2016
^