Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013422 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en ****, alsook inzake het **** en de **** samenwoning type wet prom. -- pub. 04/10/2017 numac 2017031250 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. -- pub. 04/10/2017 numac 2017031261 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 september 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de ***** koninklijk besluit van 18 september 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, ****,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Bouw type koninklijk besluit prom. 05/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Bouw type koninklijk besluit prom. 05/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2017 numac 2017013265 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2017 wordt de heer Jeroen COOREMAN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Colombia en de Bolivariaanse Republiek Venezuela, met standplaats Bij koninklijk besluit van 17 mei 2017 wordt de heer Pierre-Emmanuel DE BAUW ontheven uit zijn (...) type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013338 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 41, § 1, tweede lid, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering teneinde de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht te bepalen type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het PGB-stadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Lamme Guiche inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 24/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013463 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 20/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid honoris causa type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het promille, bedoeld in artikel 1bis, § 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017031271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017200980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regularisering van de DAC-contracten type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de arbeidskledij type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015 betreffende de organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bevordering van initiatieven ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de opheffing van collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 betreffende het outplacement type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk Besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de op deze opleiding volgende wettelijke examens van de werknemers die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een jaarlijkse syndicale toelage type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017202605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen" ter financiering van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017204817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese verdeelprogramma van fruit, groenten, melk en zuivelproducten voor scholen type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2017 numac 2017205070 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 26 september 2017 is het verzoek tot associatie van de heer Balthazar, Ph., notaris ter standplaats Namen en van Mevr. Van Bilsen, G., kandidaat-notaris, om de associatie(...) Mevr. Van Bilsen, G. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Namen (grondgebied van (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2017 numac 2017205115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Verlenging van de managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Bij ministerieel besluit van 25 september 2017 wordt de managementfuncti Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

arrest

type arrest prom. 20/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013383 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid type arrest prom. -- pub. 04/10/2017 numac 2017204593 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 86/2017 van 6 juli 2017 Rolnummer 6409 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 32, 3°, en 37, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Franstalige Arbeidsr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 07/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017204930 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Bogota op 25 augustus 2015

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de opname van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium x hybridum Hausskn type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 betreffende het uitsluiten van de btw bij het berekenen van premies

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013431 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese schoolregeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013480 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 04/10/2017 numac 2017013496 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1475 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bi Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op Het decreet van 5 juni 1997 houdend(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017205040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2008 betreffende de openbare dienstverplichting opgelegd aan de distributienetbeheerders inzake het onderhoud en de verbetering van de energetische efficiëntie van de openbare verlichtingsinstallaties type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017205041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Strategisch comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/10/2017 numac 2017204931 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten; Gelet op het besluit van de Waalse R Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzak(...) type bericht prom. -- pub. 04/10/2017 numac 2017205039 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 augustus 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 augustus 2017, zijn een beroep Dit bericht betreft enkel het beroep tot vernietiging; de vordering tot schorsing wordt thans door (...)

document

type document prom. -- pub. 04/10/2017 numac 2017205092 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de Regie der Gebouwen : Attachés (technisch) bouw, elektriciteit en HVAC (m/v/x) (BFG17045) Deze selectie werd afgesloten op 25 september 2017 (da(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2017 numac 2017013460 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het hof van beroep Antwerpen : 1; Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het hof van beroep Brussel : 1; Griffier-hoofd van dienst in de klasse Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant : 1; (...)

document

type document prom. 14/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013449 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de "Missions locales" en de lokale werkwinkels
^