Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017040575 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, ge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 16/08/2017 numac 2017030943 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017030958 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017030986 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening van percelen te Lokeren met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 50 gelegen op de spoorlijn 59 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017030993 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017, in werking tredend op 31 oktober 2017 `s avonds, is mevr. d'Hoore M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haa Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017, worden in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 m(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204151 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017, waarvan het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Nevens K., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, aangewezen tot afdelingsauditeu Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 wordt Mevr. Isabelle SOTTIAUX, attaché klasse A2, met ingang van 1 maart 2017 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 wordt de heer Erik VAN GILS, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 mei 2018 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 wordt het mandaat van directeur van de Stafdienst Informatie en Communicatietechnologieën van de heer Christian POCHET, met ingang van 1 januari 2018 hiernieuwd. Een ber

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk b Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2017 is de BVBA Asbest Cleaning Services, Tunnelstraat 51 t(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017203499 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 82/2017 van 22 juni 2017 Rolnummer 6328 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 28 juni 2015 « tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industrië Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 19/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017030996 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 19/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040591 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot verlenging van het experimenteel stelsel bedoeld in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type decreet prom. 19/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040590 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering in het kleuteronderwijs type decreet prom. 19/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040595 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de machtigingen bedoeld in het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies en tot wijziging van het decreet van 12 december 2000 tot vastlegging van de initiële opleiding van onderwijzers en regenten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040592 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van zeven erkenningen van centra voor de validatie van competenties

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017204161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017204164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017030922 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Omzendbrief met betrekking tot het opmaken van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2018

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204177 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 maart 2017 in zake de burgerlijke vennootschap in de vorm van een bvba « Docteur Nathalie Gauquier » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie « Schendt de wettelijke regeling die het resultaat is van de artikelen 117 en 118 van de programmawe(...) type bericht prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204178 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 juni 2017 in zake M.S. tegen de vzw « SPMT-ARISTA », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 juni 2017, heeft de Rechtbank v « 1. Schenden de artikelen 32quinquiesdecies en 32septiesdecies van de wet van 4 augustus 1996 betr(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017030988 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2017, 1e uitgave, de Franse tekst, bladzijde 78107, C-2017-40499, betreffende het benoemingbesluit van Mevr. Lieve Vantroyen, moet als volgt gelezen worden: « Bij koninklijk beslu

document

type document prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204158 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten developers JAVA A2 (niveau A2), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG17160 Solliciteren kan tot 08/09/2017 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204170 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerscontroleurs (niveau A2) voor FOD FINANCIEN. - Selectienummer : AFG16224 Deze selectie werd afgesloten op 11/07/2017. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204192 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Programmering (niveau A2) voor het Ministerie van Défensie. - Selectienummer : AFG17047 Deze selectie werd afgesloten op 07/08/2017. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs-generaal managementondersteuning (niveau A4), voor de SIOD. - Selectienummer : ANG17203 Solliciteren kan tot 6/9/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204200 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers managementondersteuning (niveau A1), voor de SIOD. - Selectienummer : ANG17206 Solliciteren kan tot 6/9/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204204 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs-generaal managementondersteuning (niveau A4) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG17194 Solliciteren kan tot 6 september 2017 via www.selor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204207 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés managementondersteuning (niveau A1) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG17197 Solliciteren kan tot 6 september 2017 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204206 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs managementondersteuning - werknemersstelsel (niveau A3) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG17196 Solliciteren kan tot 6 september 2017 via www.selor(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs managementondersteuning - zelfstandigensstelsel (niveau A3) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG17195 Solliciteren kan tot 6 september 2017 via www.s(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204208 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs managementondersteuning zelfstandigenstelsel (niveau A3) voor de SIOD. - Selectienummer : ANG17204 Solliciteren kan tot 6/9/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204209 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs managementondersteuning werknemersstelsel (niveau A3) voor de SIOD. - Selectienummer : ANG17205 Solliciteren kan tot 6/9/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2017 numac 2017204197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 wordt de heer Michael MARINUS met ingang van 1 april 2017 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 april 2016.
^