Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017030481 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 juni 2017 is machtiging verleend aan de heer ****'****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om,(...) Bij koninklijk besluit van 20 juni 2017 is machtiging verleend aan de genaamde ****'**** ****(...) type wet prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017030534 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****,(...) Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017090307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2017 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2017, 105.15 punten bedraagt, tegenover 10 De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017055480 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. - Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Verstickel, Jean De heer Verstichel, Jean, geboren te Kortr Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 31/07/2017 numac 2017030719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017030767 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken bedoeld in de artikelen 6, § 1 en 7, tweede lid van het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017030884 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 1, 4°, 5° en 6° van het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017040471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017040477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...) type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203692 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017204065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 06 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 30/03/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017204000 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 05/04/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017204001 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 05/04/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017204003 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 05/04/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017204002 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

arrest

type arrest prom. 12/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017030619 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende delegatie voor het toekennen of weigeren van dienstvrijstellingen om opleidingsactiviteiten buiten de federale overheid bij te wonen

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017204037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0436.826.335 MAJA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 05/07/2017(...) type lijst prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017204052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr. 0431.041.571 ELECTRO CONSTRUCTIE INSTALLATIE Op 18/07/2017 werd het ondernemingsnumm(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017040455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de oproep tot voorstellen in het kader van het Energietransitiefonds. - Erratum In het bericht over de oproep tot voorstellen in het kader van het Energietransitiefonds, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2017, pagin

document

type document prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017204005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : Experten. - Selectie nummers : AFG16173 (AFG16184 te AFG16192) AFG16214 ? Experten consumentenad(...) ? Communicatie-experten (m/v/x) - AFG16184. Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 17/1(...) type document prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017204010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau C voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG16171 - AFG16172 - AFG16174 - AFG16175 ? Technische assistenten(...) ? Technische assistenten controleur veiligheid Noord (m/f/x) - AFG16172. Er zijn geen laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017204011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau C voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG16228 - ANG16229 - ANG16231 - ANG16232 ? Technische assist(...) ? Technische assistenten controleur veiligheid Noord (m/v/x) - ANG16229. Er is 1 laureaat. Deze sel(...) type document prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017204008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummers : (ANG16233 à ANG16240) ANG16251 ? Administratieve ondersteuni(...) ? Economische controleurs (m/v/x) - ANG16234. Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 03(...) type document prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017204024 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige radiotechniekers (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17129 Deze selectie werd afgesloten op 19 juli 2017. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017204055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: (AFG16176 te AFG16183) AFG16196 ? Administratieve ondersteuning/dos(...) ? Economische controleurs (m/v/x) - AFG16177. Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 31(...) type document prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017204053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummers: ANG16230 (ANG16241 te ANG16249) ANG16273 ? Experten consumentenadvies (m/(...) ? Communicatie-experten (m/v/x) - ANG16241. Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten o(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017040473 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017, dat in werking treedt de dag van Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. LAUREYS Hilde, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij ge(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017040478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor medische oncologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 De dames COCQUYT Véronique en Mevr. ROTTEY Sylvie en de heren JERUSALEM Guy, KERGER Joseph, MACHIEL(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017040481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017, dat in werking Bij hetzelfde besluit, wordt de heer ORBAN Thomas benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017040484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017, dat treedt in werking op Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde raad, als vertegenwoordigsters van e(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017030832 bron brussels hoofdstedelijk parlement Milieucollege. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor zeven vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kan Het Milieucollege bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegekend en zijn(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017030809 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van attaché in de **** of in de **** **** **** selectie, via externe mobiliteit, van een attaché (rang ****1) in de **** of in de **** ****(...) **** aantal geslaagden bedraagt 1.

document

type document prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017030827 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2017 tot en met 31 januari 2018 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Overwegende dat op 17 juli 2017 de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas de (...) type document prom. -- pub. 31/07/2017 numac 2017030828 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2017 tot en met 31 januari 2018 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Gepublic Overwegende dat op 17 juli 2017 de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas de (...)
^