Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 juli 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017011559 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende verlenging van het mandaat van de gouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017020508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017030758 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017030764 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017020520 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 27/07/2017 numac 2017203961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 7 juli 2017 van Mevr. de voorzitter van de arbeidsrechtbank van Henegouwen, werd de heer DELLISSE Raymond, plaatsvervangend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 10 juli 2017 tot en met 9 juli 2018.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017203969 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017203970 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/07/2017 numac 2017030865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over Projectoproep in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-2020 - AMIF-nr 25 : Open projectoproep. - Opvang. - Rechtzetting In het Belgisch Staatsblad nr. 2017/30392 van 2 juni 2017, pagina 61924, punt 5(...) "De verantwoordelijke autoriteit kan per projectoproep meer specifieke regels vaststellen. Voo(...)

document

type document prom. -- pub. 27/07/2017 numac 2017204023 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Geneesheer-Directeur-Generaal van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (m/v/x) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer : ANG17712 Solliciteren kan tot en met 24/08/2(...) De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen (...) type document prom. -- pub. 27/07/2017 numac 2017204022 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-Generaal van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer : ANG17711 Solliciteren kan tot en met 24/08/2017 via www.selor.be De fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2017 numac 2017030907 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Tuchtraad CREG Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor het mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Tuchtraad CREG geen kandidaturen opleverden, Samenstelling Overeenkomstig artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 april 1999 betreffende d(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2017 numac 2017030908 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Zevende oproep tot kandidaten voor de mandaten van Nederlandstalige griffier en Franstalige griffier van de Tuchtraad CREG Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor de mandaten van griffier van de Tuchtraad CREG onvoldoende kandidaturen o Samenstelling Overeenkomstig artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 april 1999 betreffende d(...)

document

type document prom. -- pub. 27/07/2017 numac 2017030875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten Oproep tot kandidaatstelling De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken doet een oproep tot kandidaatstelling voor de functies van effectieve of plaatsvervangende externe bijzit(...) TUCHTRAAD : De tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten is een permanent orgaan i(...)
^