Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2017 numac 2017040424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen in het kader van de invoering van de deelstand "in militaire bijstand". - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017030545 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 25/11/2016 pub. 25/07/2017 numac 2017030664 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/11/2016 pub. 25/07/2017 numac 2017030709 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/11/2016 pub. 25/07/2017 numac 2017040432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017040440 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant l(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017203258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017, wordt aan de heer GRAUWET Roger op het einde van de maand september 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017203380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, wordt aan de heer VERHEYE Erwin, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het Arbeidshof van Ge Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017203861 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt Mevr. Ann-Sophie VANDAELE, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, gemachtigd om haar mandaat te cumulere

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017030665 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 3 mei 2017 wordt Mevr. Christine Baetens, adviseur in de klasse A3 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, met ingang van 1 juli 2017 eervol ontslag uit haar ambt verle Mevr. Christine Baetens is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juli 2017, haar aanspraken op een rus(...) type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017040387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017203931 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 juni 2017 wordt de « SPRL Marketing and Commercial Assistance » vanaf 20 juni 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 20 ju Bij ministerieel besluit van 20 juni 2017 wordt de « NV MVITRA » vanaf 20 juni 2017 voor drie j(...) type ministerieel besluit prom. 12/07/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017203968 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding der instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermede belast zijn het secretariaat ervan te verzekeren

decreet

type decreet prom. 29/06/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017203925 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op de wijziging van artikel L4142-7 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017203593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 19 juni 2017 werd de heer Jean HORNIKX, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen, door type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017203666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg Bij beschikking van 27 juni 2017 werd de heer Joseph CLAES, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limbur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017030766 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer luchthaven Antwerpen en luchthaven Oostende, het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de internationale luchthaven Oostende-Brugge en het ministerieel besluit van 13 maart 2009 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017070144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « Logbiermé » te Trois Ponts type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017070143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « La Plate dessous les Monts » te Habay, Etalle en Tintigny

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/06/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017030791 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1043 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende telewerk Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 87 § 3 Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artike(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017070146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « Rechterbach » te Sankt-Vith en Stavelot type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017070145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « Glain » en waarbij de percelen van de erkende natuurreservaten van Beho, Bovigny, « Grande Fontaine » en « Fagne Betzen » te Gouvy en Vielsalm worden opgenomen type besluit van de waalse regering prom. 15/06/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017203913 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014 tot toekenning van toelagen aan de ondernemingen en aan de representatieve organisaties van ondernemingen ter verbetering van de energetische efficiëntie en ter bevordering van een rationeler gebruik van de energie in de privé-sector

overeenkomst

type overeenkomst prom. 29/05/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017030771 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 29/05/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017030773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017012875 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Omzendbrief DGH/2017/D2/psychosociaal interventieplan Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen geeft aan dat er een monodisciplinair interventieplan moet zijn dat de interventiemodaliteiten regelt vo Voor de discipline 2 wordt dit monodisciplinair interventieplan opgedeeld in verschillende delen, w(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017203930 bron waalse overheidsdienst Nationale Klimaatcommissie. - Bericht Tijdens haar zitting van 16 maart 2017 heeft de Waalse Regering de volgende personen binnen de Nationale Klimaatcommissie aangewezen om de Minister belast met het klimaat te vertegenwoordigen : - Mevr. Ma - de heer Vivian Francq, als plaatsvervangend lid, ter vervanging van mevr. Marie Schippers.

document

type document prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017203982 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur-generaal Toezicht op de sociale wetten voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG17713 Solliciteren kan tot en met 22 augustus 2017 via www.selor.be De functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017203259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017, is mevrouw VAN ASSCHE Ludivine benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017203257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Roger GRAUWET type vacante bettreking prom. -- pub. 25/07/2017 numac 2017203379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Erwin VERHEYE De betrokken organisati De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^