Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/01/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017012274 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Nairobi inzake de verwijdering van wrakken, gedaan te Nairobi op 18 mei 2007 (2) type wet prom. 30/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030679 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen type wet prom. 29/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030694 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de aanslag in Stockholm op 7 april 2017 als terrorisme

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017012649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd : "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030672 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - Bioversity International type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030673 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de International Association for Cereal Science and Technology type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2017 numac 2017030715 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming AMGEN. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017, wordt de Belgische entiteit van de multinationale on type koninklijk besluit prom. 11/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017040396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die op de bedrijfsterreinen van NV Audi Brussels transformatiewerkzaamheden uitvoeren de toelating wordt verleend om werknemers op zondag tewerk te stellen type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203873 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017020473 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2017 houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 29/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030651 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3ter op de spoorlijn nr. 134, baanvak Mariembourg - Couvin, gelegen te Frasnes-lez-Couvin, ter hoogte van de kilometerpaal 3.055 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2017 numac 2017203747 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 24 mei 2017, dat in werking treedt op 24 mei 2017, wordt de bij ministerieel besluit van 9 januari 2017 verleende erkenning aan de « E.O.O.D. Polihim-ss » als vervoerder van afgewekte oliën opgeschort. Bij ministerieel besluit van 24 mei 2017, dat in werking treedt op 24 mei 2017, wordt de bij minist(...) type ministerieel besluit prom. 12/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2015 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/07/2017 numac 2017203819 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 1 juni 2017 in zake Bismir Babaj tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 juni 2017, heeft de Raad voor « Schendt artikel 10, § 1, eerste lid, 5° en tweede lid a) van de wet van 15 december 1980, de(...)

decreet

type decreet prom. 07/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030626 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol, ondertekend te Brussel op 11 november 2016, betreffende de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend in Brussel op 26 juni 2012 type decreet prom. 07/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030639 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft type decreet prom. 07/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030638 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat het archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem betreft type decreet prom. 07/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030641 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 type decreet prom. 16/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030680 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen type decreet prom. 01/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203782 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

beschikking

type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017020461 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030676 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot invoering van een fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot invoering van maatregelen tot bestrijding van misbruik en fiscale fraude type beschikking prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030683 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie strekkende tot instelling van een moratorium van het aantal bedden voor bepaalde voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen type beschikking prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030681 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met: het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 type beschikking prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030682 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/07/2017 numac 2017030525 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 mei 2017, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving als monument op de bewaarlijst van de totaliteit van het hoofdgebouw van de voormalige maatschappeli Het goed is gekend ten kadaster van Watermaal-Bosvoorde, 2 de divisie, sectie E, percelen(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/07/2017 numac 2017030526 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2017, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het voormalige Hôtel Boël, met inbegrip van de decoratie-elemente Het goed is bekend ten kadaster te Sint-Joost-ten-Node, afdeling 1, sectie A, percelen nrs 258M2 (g(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/07/2017 numac 2017030528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2017, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het voormalige hospitaal van dokter Verhoogen, gelegen in de Mari Het goed is gekend ten kadaster van Sint-Joost-ten-Node, sectie B, perceel 292 t.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017040437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017070131 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Les Aisances de Moyen » te Chiny type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017070132 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Baquet » te Doische en Hastière type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017070133 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkend natuurreservaat « La Vallée du Martin Moulin » te Houffalize type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017070134 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het bosreservaat "Landelies" te Landelies en tot vaststelling van zijn bijzonder beheersplan type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/07/2017 numac 2017203746 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2017, dat uitwerking heeft op 1 november 2016, wordt de heer Philippe Rasquin, directeur bij de Directie Arbeidsomstandigheden, bevorderd door verhoging in graad, overtallig, tot de graad v Bij besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2017, dat in werking treedt op 1 juni 2017, wordt(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/07/2017 numac 2017203820 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 mei 2017 in zake Jan Van Nuffel tegen de nv « Terreos EU », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 mei 2017, heeft de Arbei « Schendt artikel 68 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatu(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 09/05/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030677 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen type samenwerkingsakkoord prom. 20/02/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030678 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2017 numac 2017030729 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Pensioendienst Beheerscomité. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 juli 2017 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Vandenberghe, Patrick, benoemd tot effectief lid van het Beheerscomité van d
^