Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017030486 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017012755 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 8 juni 2017 wordt er met ingang van 1 januari 2018 een einde gesteld aan de functies van de heer Hugo NIMMEGEERS, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Lee De heer Hugo NIMMEGEERS is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 januari 2018, zijn aanspraken op e(...) type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012882 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegd- verklaring beveiliging type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017020439 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030532 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040355 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, 11° ter en 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, §§ 4 en 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017203207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 25/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017203208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017203687 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23ter van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "K. Heelkunde in het algemeen" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/03/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « mecanicien auto-onderhoud » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 27/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 juni 2001 tot vaststelling van tegemoetkomingen aan bedrijven getroffen door het verbod op het verhandelen van verwerkte dierlijke eiwitten type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030552 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de adjunct-directeur van de "Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre" . - Uittreksel. - Erratum type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017030541 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carriere Behoud in dienst Bij ministerieel besluit van 27 februari 2017 wordt de heer Herman PORTOCARERO, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, in dienst behouden tot 31 augustus 2017 in plaats van 30 september 201 Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2017 wordt de heer Stéphane DOPPAGNE, A(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017203230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie. - Humanisering van de Arbeid Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen Afbreken en verwijderen van asbest Konink Bij ministerieel besluit van 8 juni 2017 is de nv TREDESOL, rue de l'Abbaye 25 te 7972 AUBECHIES, e(...)

decreet

type decreet prom. 30/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030474 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te Kumamoto op 10 oktober 2013 type decreet prom. 30/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft type decreet prom. 11/05/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030539 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vierde graad van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, afdeling verpleegkunde. - Addendum type decreet prom. 29/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017203667 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het Beheerscomité van FAMIFED

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017012906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016, houdende aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001 : "Het Zoniënwoud met bosranden en Betreft : Afwijking op het artikel 27, § 1, 1° en 10° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 be(...) type beschikking prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017012907 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op artikel 68, § 1, 1°, 2° en 3° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud opdat het(...) INLEIDING : Overwegende de aanvraag van 9 maart 2017, waarbij de vzw Koninklijke Belgische Liga (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/02/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017020477 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het Gewestelijk Comite voor Territoriale Ontwikkeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012913 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 18.212.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012912 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 9.178.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012914 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 6.364.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren belast met het verslag over de follow-up van de aanzienlijke effecten van de inwerkingtreding van het gewestelijk bestemmingsplan op het milieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beroep, ingediend bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tegen het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omlegging van de buurtweg nr. 31, genaamd Keelbeekpad, de gedeeltelijke afschaffing van het buurtpad nr. 36, de volledige afschaffing van het buurtpad nr. 43, opgenomen in de atlas van de buurtwegen van de voormalige gemeente Haren

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030598 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1027 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040370 bron brussels hoofdstedelijk gewest 366 b5 en Sectie B, nr. 366 z4, gelegen te Etterbeek, Luchtmachtlaan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij Brussel Preventie & Veiligheid gemachtigd wordt om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040379 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van zes mandaten van door het Parlement voorgedragen leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017070128 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34050 - « Bassin de la Semois entre Tintigny et Jamoigne » type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017070130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33054 - "Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/07/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012750 bron federale overheidsdienst en ondersteuning Omzendbrief nr. 659. - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2017 en 2018 en de personeelsenveloppes 2017 en 2018

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017020464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 08/06/2017, werd de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige van de N.V. ADVIESBUREAU VOOR BODEMONDERZOEK geschorst voor een periode van 3 maanden.(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017203611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0450.316.758 ETS STROOBANTS Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 083(...) type lijst prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017203610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0452.334.160 TDC intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 15/06/2017

registratie

type registratie prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017012552 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 19/01/2016 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ALFAMET B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke afv(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001462917 Bij de beslissing van 15/01/2016 van de(...) type registratie prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017012551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 25/01/2016 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd INTRAKO SP Z.O.O. gelegen Mokotowska 1, te 00-640 WARSZAWA, POLEN ge(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001463993. Bij de beslissing van 14/01/2016 van (...) type registratie prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017012553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van 16/02/2016 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd AG METALS B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen. D(...) Bij de beslissing van 04/02/2016 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VENNOOTSCHAP A(...)

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 30/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030471 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

document

type document prom. 08/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017203579 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering ter vereenvoudiging van het stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type document prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017203726 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs van financiële verrichtingen van het Agentschap van de Schuld (niveau A3 voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel). Selectienummer : AFB17006 Deze selectie werd afgeslot(...) Er zijn 1 laureaat. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017203724 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten Regio Centrum (niveau C), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17028 Deze selectie werd afgesloten op 27/06/2017. Er zijn 132 laureaten.

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017203778 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Selectienummer: ANG17164. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19 jun(...) Solliciteren kan tot 20 juli 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...)

document

type document prom. -- pub. 12/07/2017 numac 2017203573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal, d.d., van 26 juni 2017, dat in werking treedt op 4 juli 2017 : worden benoemd to 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heren : BREMS R(...)
^