Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/02/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017020471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de definitie van gevangenisdirecteur. - Duitse vertaling type wet prom. 20/02/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017020469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de adoptie. - Duitse vertaling type wet prom. 20/02/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017020470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. - Duitse vertaling type wet prom. 07/04/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017020479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 17/06/2016 pub. 11/07/2017 numac 2017030430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017030466 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017030558 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bijdrage 2016-2017 van België aan de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017030588 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Metrologie. - Interlock 7000 van het merk Dräger. - Goedkeuring In uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 november 2010, betreffende de technische specificat Een alcoholslot Interlock 7000 met zijn toebehoren, van het merk Dräger. Voor deze toestellen wo(...) type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017040354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis en 17quater, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017040353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, §§ 1, A, en 2, en 19, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030454 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vastlegging van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de programmacijfers voor een aantal thuiszorgvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 07/07/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030605 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen type ministerieel besluit prom. 01/07/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017040381 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030427 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030426 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2017 en tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft het bedrag voor de maatregel werkdrukvermindering, eindejaarspremie en managementondersteuning voor het jaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/05/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030459 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 27 april 2017 houdende de aanwijzing van de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/04/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft de procedure inzake de erkenning van politieke jongerenbewegingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030597 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1732 van het College van De Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommisie van 7 februari 2002 houdende reglementering inzake parcourskosten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017040342 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017070126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34048 - « Bassin de la Semois de Jamoigne à Chiny » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017070127 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34049 - « Basse-Vierre » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017070125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34046 - « Bassin de la Semois de Florenville à Auby » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017070129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34051 - « Vallées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras » type besluit van de waalse regering prom. 15/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017203612 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de Waalse Ambtenarencode met het oog op de uitvoering van verscheidene maatregelen van het kwalitatief onderdeel van de sectorovereenkomst 2013-2016 met betrekking tot de statutaire betrekkingen, het welzijn op het werk en de bestrijding van absenteïsme

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/10/2016 pub. 11/07/2017 numac 2017030420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de evaluatie van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017203608 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0446.578.595 IMMO GRIVAN intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 12/(...) type lijst prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017203609 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0404.112.688 MARCEL VAN DIJCK Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0(...)

erratum

type erratum prom. 17/05/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, met het oog op de oprichting van raden voor opleiding en een Hoge Raad voor opleiding. - Erratum

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017030547 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 juni 2017 heeft **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie West-****.

erratum

type erratum prom. 29/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017203602 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT Deskundigen Support en operationeel beheer (niveau B) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer : AFG17032 Deze selectie werd afgesloten op 09/06/2017. Er is 1 laureaa(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017203621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017203693 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Regie der Gebouwen : Attachés boekhouding (m/v/x)Selectienummer: BFG17047 Er is geen laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 6 juni 2017 ((...) type document prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017203694 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Cyber Security Experts (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG17013 Deze selectie werd afgesloten op 29 mei 2017 (datum PV). Er zijn 4 laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017203696 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Cyber Risk Prevention Experts (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG17014 Deze selectie werd afgesloten op 2 juni 2017 (datum PV). Er zijn 2 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017203725 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Gewestelijke Gelijke Kansen (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB17006. Deze selectie werd afgesloten op 27 juni 2017. Er(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017203729 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Leidinggevenden Dienst voor Administratieve Controle (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG17183 Solliciteren kan tot 24/07/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017040386 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van mannelijk Nederlandstalig lid van de lokale politie voor het Controleorgaan op de politionele informatie Aangezien één van de leden van het Controleorgaan voor de politionele informatie ontslag heeft ge Samenstelling De leden van het Controleorgaan worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers b(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017202807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer André DERON D De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017203455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Bij besluit van de Directeur-generaal, d.d. van 20 juni 2017, dat in werking treedt de dag waarop het in h worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking : 1. als(...) type document prom. -- pub. 11/07/2017 numac 2017203571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Bij besluit van de Directeur worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfa(...)
^