Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017012811 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 16 mei 2017 en in uitvoering van artikel 22, 4° b Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, h) (Oftalmologie) van de nomencla(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017010019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017012402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017012633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming bij de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017200063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017200083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar met 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017200087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015 gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2015-2016, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de landbouw type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de metaalhandel type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie van de uitzendkrachten in de sector van de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende erkenning van een werkgeversorganisatie ter uitvoering van artikel 3bis van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 10 juli 1986 en 1 maart 1989 houdende erkenning van een werkgeversorganisatie ter uitvoering van artikel 3bis van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017012793 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017012859 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de verlenging van de indieningstermijn van het standaardaanvraagformulier tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017040335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verlenging A329-3965 Bij ministerieel besluit van 21 juni 2017 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2070 van 3 oktober 1989 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de NV

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017203444 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 mei 2017 in zake Khaled Harrouche tegen de gemeente Vorst, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 mei 2017, heeft het Arbeid « Schenden de artikelen 3 tot 13, die hoofdstuk II vormen van de wet van 3 juli 1967 betreffende de(...)

decreet

type decreet prom. 15/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203402 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van het decreet van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisbureaus en van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 houdende het statuut van de reisbureaus

beschikking

type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017040339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en met betrekking tot de fusie van de wateroperatoren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017070116 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33055 - « Vallée de l'Emmels » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017070118 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33057 - « Vallée du Kolvenderbach » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017070117 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33056 - « Haute vallée de l'Amblève entre Heppenbach et Montenau » type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203442 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds 2 door het « Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie » toegestaan worden. type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203443 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de « Société wallonne de crédit social » en de « Guichets du crédit social » (Sociaal kredietloketten).

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017012370 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB- verwarmingsadviseur Bij beslissing van 17 maart 2017, van het BIM, werd de heer LAYACH Abdeslam, gedomicilieerd Jean Van Lierdestraat 26B te 1070 BRUXELLES, erkend als EPB- verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoofdste De erkenning draagt het nummer CCPEB-001544223 Bij beslissing van 28 maart 2017, van het BIM(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017092406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2017    Indice juin 2017 Moyenne

document

type document prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017203486 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders Overheidsopdrachten (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG17053 Deze selectie werd afgesloten op 16/06/2017. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017203493 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dossierbeheerders overheidsopdrachten (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG17071 Deze selectie werd afgesloten op 22/06/2017. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017012803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 9 september, 22 september, 13 oktober, 24 november en 8 december 2017, in Antwerpen, VESTA - O(...) type document prom. -- pub. 28/06/2017 numac 2017203150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 31 mei 2017, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belg worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel : 1. als(...)
^