Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt type wet prom. -- pub. 27/06/2017 numac 2017012826 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, (...) Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017010026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor 2017, 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012261 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012783 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017200082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017200895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inningswijze van de bijdrage voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de bedienden uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences" en de vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de arbeiders uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences" en de vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de overplaatsing van de zetel van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek" type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de financiering van demografieplannen binnen de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015 betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 30/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017203268 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen betreft type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017203346 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2017 numac 2017012684 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit ArcelorMittal Energy S.C.A. EF-2017-0031bis Bij ministerieel besluit van 8 juni 2017 wordt aan ArcelorMittal Energy S.C.A. een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 18/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012738 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 18/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012737 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 18/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012739 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 18/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012740 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 18/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012742 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 18/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012741 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel patrimonium - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 18/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012743 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het boek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012789 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma Van Oord Belgium NV aan de firma Van Oord België BVBA type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012814 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Partena type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017203384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de visvangst tijdelijk verboden wordt op de Semois stroomafwaarts van de naaldstuw in Bouillon

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012694 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012727 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "kok die alleen werkt" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012729 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "stukadoor" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012730 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "technicus PC en Netwerken" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012728 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "tegelzetter" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012731 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "dekker" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de gelijkebehandelingsbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012813 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de invoering van persoonsvolgende financiering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 27/06/2017 numac 2017070114 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33047 - « Vallée de la Holzwarche » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 27/06/2017 numac 2017070113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33046 - « Vallée de la Warche en amont de Butgenbach » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 27/06/2017 numac 2017070115 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33053 - « Noir Ru et Vallée du Rechterbach »

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/06/2017 numac 2017203385 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Departement voertuigenfiscaliteit. - Directie Vestiging Voertuigenbelastingen. - Bericht in verband met de aanpassing van de verkeersbelasting ter uitvoering van artikel 11 van het Wetboek van de met Voor de voertuigen vermeld in de eerste kolom van hieronder afgedrukte tabel waarvoor de belastings(...)

document

type document prom. -- pub. 27/06/2017 numac 2017203151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 31 mei 2017, dat in werking treedt de dag waarop het in het Be worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid : 1. a(...) type document prom. -- pub. 27/06/2017 numac 2017203117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Bij besluit van de Directeur-generaal van 31 mei 2017, dat in werki worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en oplei(...)
^