Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012595 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012598 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012596 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012597 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017012628 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, **** **** **** koninklijk besluit van 31 mei 2017 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017012656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 16 mei 2017 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering vo Interpretatieve regel voor de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten op basis van bendamus(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 20/06/2017 numac 2017012468 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde voeders. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 20/06/2017 numac 2017012467 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de sanitaire voorwaarden voor de productie, het verzamelen, de opslag, het inplanten, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van embryo's van als huisdier gehouden runderen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012624 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012626 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012625 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017012678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aankondiging betreffende de goedkeuringsvoorwaarden van een biobrandstof van categorie B bedoeld in het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categ Deze aankondiging omvat een beschrijving van de fysische en scheikundige eigenschappen van de betro(...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012696 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2016 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2017, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012713 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel en de magistraten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017020413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juni 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...) type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017020414 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ambtenaren die ermee belast zijn de minister bevoegd voor Energie te vertegenwoordigen in de gevallen bedoeld in het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, en in het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van kabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen, en die ermee belast zijn toe te zien op de toepassing van voornoemde besluiten type ministerieel besluit prom. 23/07/2013 pub. 20/06/2017 numac 2017012466 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 20/06/2017 numac 2017012470 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 01/02/2007 pub. 20/06/2017 numac 2017012469 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het document opgesteld door de erkende interprofessionele organismen betreffende de modaliteiten van de controle van de kwaliteit van de rauwe koemelk. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 06/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012638 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type ministerieel besluit prom. 08/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012652 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 12/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012670 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 12/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012673 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2015 tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van diverse reglementeringen met betrekking tot activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017030400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017030403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017030405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017030407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017203266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2017 betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2017

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017020394 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op het artikel 88, § 1 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om de Canadese ganzen(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 15 februari 2017 waarbij het BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEU(...) type beschikking prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017020398 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op artikel 27, § 1, 7°, 9° en 10° en op artikel 68 § 1, 2° en 5° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF : Overwegende de aanvraag van 21 november 2016 waarbij de vzw NATAGORA, waarvan de hoofdz(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012341 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft de actieve openbaarmaking van de documenten van de Vlaamse Regering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 betreffende de overeenkomst voor alternerende opleiding

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012392 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde personen worden uitgevoerd type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012497 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van stedelijke en plattelandsinvesteringen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012506 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N19f tussen kilometerpunt 0.000 en 0.200 op het grondgebied van de stad Aarschot

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012525 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap en het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de specifieke reglementaire uitrusting van sommige ambtenaren van de bosdienst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012600 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012605 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012634 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de sites bestemd voor herontwikkeling wat betreft de landschappen en het leefmilieu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012641 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering en aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, wat betreft de overheidsopdrachten en de gedingvoering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017012671 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2017, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van een gewone spar , gelegen Orbanlaan 161 in Sint-Piet(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017030382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een methode voor de integratie van de genderdimensie in de begrotingscyclus ter uitvoering van de artikelen 4 en 7 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017070108 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33044 - « Sources de l'Amblève » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017070107 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33043 - « Vallée de la Warche entre Butgenbach et Robertville » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017070109 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35034 - « Vallées des Ruisseaux de Rempeine et de la Scheloupe » type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017203250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode met het oog op de invoeging van bepalingen betreffende de statuten van de fiscale ontvanger en van de commissaris bij een aankoopcomité type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017203265 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2017

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017012674 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 6559 Bij beschikking van 7 juni 2017 heeft het Hof beslist de zaak nr. 6559 van de rol te schrappen. De griffier, P.-Y. Dutilleux type bericht prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017092006 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017012703 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 14 juni 2017 hebben H.E. de heer Choe Il, de heer Adam Joseph E. Sokoine, de heer Eldipoforos A. Economou en de heer Nestor Gabriele Bellavite de eer gehad aan de Koning, i H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017030372 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2017, 1e uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 56129, C-2017-11830, betreffende het bevorderingsbelsuit van de heer Cliff RICHARD, moet als volgt gelezen worden : "

document

type document prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017203328 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van dossierbeheerders erkenning bouwaannemers (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17032 Deze selectie werd afgesloten op 14/04/2017 (datum PV).

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017012704 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt de heer Brecht R.A. VANDEWALLE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017012705 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt de heer Jacques A.N.H.S. HOUBART, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017012706 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2017, wordt Mevr. Martine L. DE BOLLE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorz Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2017, wordt (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017012709 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt de heer Emmanuel GERONNEZ, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorz Bij koninklijk besluit van 11 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juin 2017, wordt (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017012710 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 april 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2017, wordt de heer Atif ERRAHMOUNI, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017020409 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt de heer Nicolas BARBIER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzit Bij koninklijk besluit van 11 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017020415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 juni 2017, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LANGE Bernard, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2017 numac 2017030408 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, wordt meneer HANCIAUX Nikolas, geboren op 12 november 1982 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache-AMO beheerder bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)
^