Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, aangaande de financiering van de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten, voortvloeiend uit het noodplan voor nucleaire risico's. - Duitse vertaling type wet prom. 07/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het federaal agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft de organisatie van de fysische controle

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 19 februari 2016 tot uitvoering van de artikelen 13, 24 en 25 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector Vervoer, deelsector spoorvervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017030390 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, wordt de heer Jos DUSOLEIL, in het Nederlands taalkader, aangeduid als houder van een managementfunctie N-2 « Directeur voor het Nederlandstalige landsgedeelte van het Directoraat-g Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, wordt aan de heer VAN STEEN Jean-Paul op het einde van de maand september 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, wordt aan de heer BLAISE Bernard op het einde van de maand augustus 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, wordt aan de heer GUILLAUME Michel op het einde van de maand maart 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, wordt aan de heer CHLEIDE Pol op het einde van de maand augustus 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, wordt aan de heer CLAUDE Guy op het einde van de maand juni 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend re Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, wordt aan mevrouw LAMBIOTTE Marie Anne op het einde van de maand september 2017, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, wordt aan de heer LEROY Jean-Claude op het einde van de maand september 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, wordt aan de heer BOULANGER José op het einde van de maand oktober 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, wordt aan de heer WILLOT, Jacques op het einde van de maand oktober 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202754 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2017, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Desterbeck F., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, aangewezen tot eerste advocaat-generaal bij dit - zijn aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, voor een t(...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202780 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2012 tot regeling van de zeegewenning aan boord van zeeschepen en tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de inning en invordering van de solidariteitsbijdrage voor de zeegewenning door de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202855 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een adviseur geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Provinciale Dienst Henegouwen Bij koninklijk besluit van 17 m De heer Claude DROISSART wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012131 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 25/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012161 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 02/12/2016 pub. 29/05/2017 numac 2017012250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 17/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012259 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" 2017 type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type ministerieel besluit prom. 24/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017040322 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het standaardaanvraagformulier tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen

decreet

type decreet prom. 27/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012135 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met 1) het Aanhangsel, ondertekend te Brussel op 2 december 2009 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het Aanhangsel, ondertekend te Madrid op 22 juni 2000 en met 2) het Aanhangsel, ondertekend te Madrid op 15 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het Aanhangsel, ondertekend te Madrid op 22 juni 2000 en door het Aanhangsel ondertekend te Brussel op 2 december 2009 type decreet prom. 04/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017070087 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2014

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017201716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg Bij beschikking van 17 maart 2017 van de Voorzitter van de arbeidsrechtbank van Luik, werd de heer GUILLAUME Michel, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij dez type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017201717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht . - Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg Bij beschikking van 17 maart 2017 van de Voorzitter van de arbeidsrechtbank van Luik, werd de heer BLAISE Bernard, rechter in sociale zaken als werkgever bij deze rechtban

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke. - Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 17 november 2016 van Mevrouw de Eerste Voorzitter van het arbeidshof van Luik, werd de heer VAN STEEN Jean-Paul, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij dit hof, aangewe type beschikking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 17 november 2016 van Mevrouw de Eerste Voorzitter van het arbeidshof van Luik, werd de heer LEROY Jean-Claude, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij dit hof, aangeweze type beschikking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 17 november 2016 van Mevrouw de Eerste Voorzitter van het arbeidshof van Luik, werd de heer WILLOT Jacques, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij dit hof, aangewezen o

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen Bij beschikking van 3 mei 2017 van de heer Voorzitter van de arbeidsrechtbank van Luik, werd mevrouw LABONNE Marie, plaatsvervangend rechter in sociale zaken als werknemer-arbe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2016 betreffende de overgang van personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap naar de Waalse Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2013 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het "Centre hospitalier universitaire de Liège"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van een eenmalige oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017040301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017040330 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202717 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere leeftijdsvoorwaarden voor de toegang tot de vorming van sommige beroepen in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202718 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de toegang tot de vorming van sommige beroepen in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Santé" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202784 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0415.591.352 KUNSTGIETERIJ - PERSWERK WILLEMS Annulatie van de ambtshalve doorhaling(...) type lijst prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202783 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0426.736.553 LEBOUTTE-BETON intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: (...) type lijst prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202799 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0410.485.093 SOCIETE SAINT - PAUL Op 16/05/2017 werd het ondernemingsnummer 0410.485.(...)

document

type document prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202863 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A van conversation managers (m/v/x) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : BFG17029 Deze selectie werd afgesloten op 27/04/2017. Er zijn (...) type document prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202899 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Acties van Defensie : Attachés - analyse programmering (BNG17033) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoo(...) Solliciteren kan tot 12 juni 2017. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017012113 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 1686 van 22 maart 2017, wordt kolonel **** ****. **** op 26 maart 2017 benoemd in de graad van generaal-majoor. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017030332 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 1683 van 22 maart 2017, wordt generaal-majoor ****. **** op 26 maart 2017 benoemd in de graad van luitenant-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017030334 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 1684 van 22 maart 2017, wordt generaal-majoor ****. **** op 26 maart 2017 benoemd in de graad van luitenant-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, is de heer VALENTIN Olivier benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer NOEL Bernard wiens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017012110 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Franstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. - Derde oproep tot de kandidaten Er zijn meerdere mandaten te begeven bij de Franstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. Artikel 42 van de Die commissies zijn belast met de volgende taken : 1° de programma's uitwerken van de stages be(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Olivier VALENTIN De betrokk De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jean-Paul VAN STEEN De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in social zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg ter vervanging van de heer Bernard BLAISE De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg ter vervanging van de heer Michel GUILL De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg ter vervanging van de heer Guy CLAUDE type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg ter vervanging van de heer Pol CHLEIDE De bet De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jean-Claude LEROY De betrokken organi De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van mevrouw Marie Anne LAMBIOTTE De betrokken org De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer José BOULANGER De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2017 numac 2017202327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jacques WILLOT De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^