Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017011962 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonde Onverminderd de artikelen 17 en 18 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen is elke(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017055474 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap van ****, **** Mevr. ****, ****, geboren te **** (...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016012303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanpassing van de uurlonen in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zagerijen en aanverwante nijverheden" type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de oprichting en het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het protocolakkoord voor de jaren 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2016206539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de sociale programmatie 2015-2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017012108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 23 april 2017, wordt de heer Raphaël Born, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om vanaf het academiejaar 2017-2018, ten belope van 28 uur per jaar in totaal, de type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017040306 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017040317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen als exploitant van een kerninstallatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017011979 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 23/03/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017011978 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 21/03/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017012118 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een toelage van maximum 500.000,00 € euro aan de vzw "SAMUSOCIAL" voor de organisatie van de nachtopvang in tweede lijn, na uitputting van het aanbod in eerste lijn, van maximum 300 daklozen in faciliteiten gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer specifiek Zweefvliegtuigstraat 6-10, te 1130 Haren type ministerieel besluit prom. 23/03/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017030303 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 11/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017202378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Tervuren als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

decreet

type decreet prom. 29/03/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017012012 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 februari 2008 tot regeling van de organisatie en de werking van de instanties belast met de coördinatie en het beheer van de steun uit de Structuurfondsen die de Europese Unie ter beschikking stelt van het alternerend secundair onderwijs, het technisch secundair en beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan, het gespecialiseerd secundair onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en het hoger onderwijs type decreet prom. 04/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017202448 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie type decreet prom. 04/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017202449 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017202650 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 25 april 2017, werd de heer van der Haegen, M., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, vanaf 1 mei 2017, het ambt van plaatsvervangend magis Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 19 april 2017, werd de heer Decharneux,(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017011977 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017011980 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het gedetailleerde programma van het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017012057 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2017, wordt de heer François-Xavier DESTATE, door verhoging in graad, op 1 april 2017, benoemd in de graad van deskundig adjunct-directeur-generaal- categorie van de g Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2017, wordt de heer Marc JEANMOYE(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017030306 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juli 2015 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017070075 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33064 - « Vallée de l'Ulf » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017070076 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33065 - « Vallée inférieure de l'Our et ses affluents » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017070077 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34052 - « Forêt d'Anlier »

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017012119 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0021: ALSO Groep/ALL4U B.V. Op 9 mei 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentrati Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) Groothandel in computer(...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017040307 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3**** van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling **** van de Raad van State **** **** "**** **** **** **** DES ****" Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2016. Deze zaak is ****(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017202445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0447.627.680 EXCALIBUR intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 25/04(...) type lijst prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017202446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0419.114.531 COMAD Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0465.302.070

registratie

type registratie prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017012033 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 02/05/2017 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd TRANS-PETEREYNS B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van dierlijk afval van categorie(...) De registratie draagt het nummer ENR/DA-T/001552190. (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017012115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Arbeiders voor openbare reinheid (m/v/x) (niveau D) voor Net Brussel. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10/05/2017 akte nr 2017/202467, bl. 55902 moet in de Franse tekst gelezen worden : "(...) Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 24/05/2017 via www.selor.be. La description de fonc(...)

document

type document prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017202669 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 12/05/2017. - De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 25/05/2017. - Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden BLAS (niveau A2) voor de P(...) Solliciteren kan tot 25 mei 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) type document prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017202670 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychosociaal managers (niveau A2) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG17108 Solliciteren kan tot 30/05/2017 via www.selor.be De gede(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017202671 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor het RIZIV : Ondersteuners eHR (m/v/x) (BNG17052) Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 28/04/2017. De lijst (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2017 numac 2017202428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Jeroen DEGRIECK De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)
^