Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011847 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende de oprichting van een DNA-gegevensdatabank "Vermiste Personen"

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011800 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011799 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2017 numac 2017011817 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 april 2017, wordt de heer Luc VAN TILBORGH, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatie-technologie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017201949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017202197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011851 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 14/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011900 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van SAINT-GILLES SPORT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 14/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011901 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van SCHAERBEEK ACTION EMPLOI VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 28/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011902 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Brandveiligheidscommissie, bedoeld in artikel 41 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies type ministerieel besluit prom. 21/03/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017040295 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2014 betreffende de opleiding tot verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in artikel 8.6.1 en 8.6.3 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en tot wijziging van artikel 14 van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2017 numac 2017202215 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 10 maart 2017 wordt de beraadslaging van 9 februari 2017 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de beslissing heeft genomen om het geldelijk statuut van het gemeentelijk EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 10 maart 2017 wordt de beraadslaging van 9 februari 201(...)

decreet

type decreet prom. 21/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011792 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten type decreet prom. 16/12/2016 pub. 04/05/2017 numac 2017011864 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van het decreet van 12 december 2002 betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 16/12/2016 pub. 04/05/2017 numac 2017011865 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van het decreet van 17 juli 2003 betreffende het oprichten van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer en de promotie van de permanente vorming voor de middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen te Brussel

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 04/05/2017 numac 2017202213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 13 maart 2017 werd de heer Jean DE RUYVER, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel, door Mevrouw de voorz

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011771 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017030263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017030275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van artikel 267, tweede en derde lid, van het Gemeentedecreet en artikel 144 van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 04/05/2017 numac 2017070060 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33039 - « Vallée de l'Olefbach » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 04/05/2017 numac 2017070058 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33037 - « Camp militaire d'Elsenborn » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 04/05/2017 numac 2017070059 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33038 - « Vallée de la Schwalm » type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017202216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/12/2016 pub. 04/05/2017 numac 2017011866 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende opheffing van de verordening van 6 december 2002 betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/05/2017 numac 2017011323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 april 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Nationale stichting voor onderzoek op gebied van Kindercardio

document

type document prom. -- pub. 04/05/2017 numac 2017030292 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Project Management Officer (niveau A) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17068 Solliciteren kan tot 18/05/2017 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...)

erratum

type erratum prom. 16/02/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017202196 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie . - Errata

document

type document prom. -- pub. 04/05/2017 numac 2017202303 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke voor studies in duurzame economie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG16205 Deze selectie werd afgesloten op 23/(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld va(...) type document prom. -- pub. 04/05/2017 numac 2017202307 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige agenten inschrijvingen (niveau C) voor ACTIRIS. - Selectienummer : ANB17003 Solliciteren kan tot 19/05/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 04/05/2017 numac 2017202341 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés gebouwen en installaties - teamverantwoordelijken (niveau A) voor HVW . - Selectienummer: AFG17086 Solliciteren kan tot 18 mei 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^