Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011743 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen In toepassing van de artikelen 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft de Nationale commiss 1. INLEIDING. a)Op basis van de krachtlijnen van de oriëntatienota tandheelkundige zorg in de zi(...) type wet prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011825 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 18 april 2017, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende **** **** koninklijk besluit van 18 april 2017, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011841 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, is machtiging verleend aan de ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij(...) Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017011672 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2006 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017020313 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017030284 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017201855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 19/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017202240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2013, 2014 en 2015 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017202247 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 september 2016, is de heer Luyten S., vrederechter van het kanton Schilde en toegevoegd rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 18 september 2016, dat in w(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017202248 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, dat in werking treedt op 4 juni 2017, is aan de heer Platteau J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Ieper . Het is hem vergund d(...) Bij koninklijk besluit van 12 december 2016, dat in werking treedt op 24 mei 2017, is aan de he(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/03/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017011456 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector type ministerieel besluit prom. 25/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017011849 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 25/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017030288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI. 269 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017201749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij ministerieel besluit van 23 maart 2017 is de BVBA ASBITECH, Abtsdreef 7 bus A, te 2940 Stabroek(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017201750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij ministerieel besluit van 23 maart 2017 is All Demolition Services, Essenestraat 16 1 B, te 1740(...)

decreet

type decreet prom. 20/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017202190 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Tubeke

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011781 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017, worden beschermd als monument; de totaliteit van het auditorium Janson , hierin begrepen de twee terrassen en hun steunmu(...) Het goed is bekend ten kadaster te Brussel, afdeling 22, sectie R, perceel 343d (noordelijk deel). type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011784 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2017,wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van bepaalde delen van de gebouwen gevormd door de voormalige abdij Sint-Jacob-op-de-Koude - voor de gebouwen gelegen Naamsestraat nr. 4, nr. 6 en nr. 8 : de totaliteit; - voor de gebouwe(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017011820 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09-01 "Tour & Taxis" van de Stad Brussel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017011854 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/477 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand aan Personen en Gezondheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017070055 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33002 - « Basse vallée du Geer » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017070056 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33006 - « Vallée de la Gueule en aval de Kelmis » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017070057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33036 - « Fagnes de la Roer »

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011812 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De GEMEENTE HAALTERT, die woonplaats kiest bij Mr. Frank J Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 221.574/X-16.877. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011842 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De BVBA BALFROID IMMOCONSTRUCTIONS c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van het minis Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 221.818/XIII-7.965. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011852 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schuldvorderi Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. type bericht prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017030289 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV TEXTILE DU GLATEGNIES en de NV SAINT BRICE, die woon Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2017. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017030290 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jozef KEUSTERMANS, die woonplaats kiest bij Mr. Wim MERTEN Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 221.698/X-16.884. Namens de Hoofdgriffier,

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011821 bron nationale bank van belgie Mededeling van overdrachten van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door verzekeringsondernemingen gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk heeft o Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011837 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

document

type document prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017202249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders, De vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (m/v/x) (niveau C), voor de FOD Financiën (ANG16122), werd afgesloten op 27 oktober 2016.(...) Er zijn 164 geslaagden. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handi(...) type document prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017202252 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboratoriumtechnici (niveau B) voor de FOD Financiën, (ANG16274) De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Financiën ((...) Er zijn 2 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017202342 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige brandweermanambulanciers (niveau D) voor Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) (AFB16025) Deze selectie werd afgesloten op 19 april 2017(...) Er zijn 196 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig. (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011850 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke **** ****. - Aanwerving via **** mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van assistent in de **** **** **** selectie, via **** mobiliteit, van een assistent (rang ****1(...) Het aantal geslaagden bedraagt 1.

document

type document prom. -- pub. 03/05/2017 numac 2017011853 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Benoemingscommissies voor het notariaat Tijdens haar plenaire vergadering van donderdag 20 april 2017 is de Kamer van volksvertegenwoordigers overgegaan tot de benoeming van de leden voor de nog openstaande mandaten van de Franstalige Benoemings Docent of hoogleraar - Plaatsvervangend lid : Mevr. Christine Biquet, gewoon hoogleraar aan de f(...)
^