Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 maart 2017

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017055462 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te **** **** **** **** (...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017010911 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenningen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 wordt de vereniging zonder winstoogmerk "Centrum voor algemeen welzijnswerk type koninklijk besluit prom. 09/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017010982 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA met betrekking tot de alternatieve-financieringsplatformen type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Federale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017011258 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling CARAH asbl, rue Paul Pastur 11, G-033 "Sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire (...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, &****; 2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017011315 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Federale mobiliteit Bij koninklijk besluit van 6 maart 2017 en met ingang van 1 maart 2017 wordt de heer Koenraad DE COSTER overgeplaatst in het kader van de federale mobiliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017011070 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 13 februari 2017 wordt mevrouw Van Esch Martine, Financieel deskundige ,met ingang van 1 februari 2017, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A1, in het nederlands taalkader, in de betrek(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011134 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning type ministerieel besluit prom. 15/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011306 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2016, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli 2005 type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017040061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017200949 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2017 van 9 februari 2017 Rolnummers 6235, 6239 en 6241 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 117 tot 123 van de programmawet van 19 december 2014, ingesteld door de nv « Electrabel », de nv « EDF Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017200950 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2017 van 9 februari 2017 Rolnummers 6466 en 6468 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 111 tot 113 van de programmawet van 26 december 2015 (« Wijzigingen van de wet van 11 april 2003 betreff(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017201146 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 23/2017 van 16 februari 2017 Rolnummer 6378 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 14 van de wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, ingesteld door de stad Ieper. Het Gro samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de rechters A. Alen, T. Merckx-Van (...) type arrest prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017201390 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 12/2017 van 9 februari 2017 Rolnummer 6210 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 43 van het Strafwetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Luik, afdeling Luik. Het Grondwettelijk Hof, sa wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017201391 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2017 van 9 februari 2017 Rolnummer 6337 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 21, § 1, en 30 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezor Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 24/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011133 bron vlaamse overheid Decreet houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving type decreet prom. 10/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011210 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 1990 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging, gedaan te Londen op 30 november 1990, en het Protocol van 2000 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen, gedaan te Londen op 15 maart 2000

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017201492 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 10 maart 2017 werd de heer Marcy S., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, voor een t

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de kaderovereenkomst voor alternerend onderwijs in het hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van samenwerkingsverbanden in het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek over de sectoren en de activiteiten, vermeld in artikel 3 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 in het kader van bijkomende middelen voor BSO vrachtwagenchauffeur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011174 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bodemattest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017070024 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000 locatie BE32007 - « Bois de la Houssière » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017070023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000 locatie BE32002 - « Vallée de l'Escaut en aval de Tournai » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017070025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000 locatie BE32008 « Bois d'Arpes et de l'Hôpital » type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte(...) NBN C 33-632:2017 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Inspectie. - Controledienst van de beheersvennootschappen. - Bericht betreffende de opheffing van een verdelingsreglement van de vennootschap Auvibel, bij toepassing van artikel 9, §§ 4 en 5, van het koninkli Bij notificatie van 6 januari 2017 wordt het verdelingsreglement van 21 mei 2015 van het deel "(...) type bericht prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017092003 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 14/07/2016 pub. 20/03/2017 numac 2017011260 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen

document

type document prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017201517 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs elektromechanica (niveau A1) voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer : AFG17060 Solliciteren kan tot 3 april 2017 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017011283 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Een assistent (m/v/x) - voor Brussel Gewestelijke Coördinatie - Directie Human Resources (ref. 40004153) : Er is een betrekking van assistent(e) (rang B1) behorend tot het (...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017011275 bron raad van state Eerlang zal een mandaat van Franstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State te begeven zijn De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nuttige juridische b 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de (...) type document prom. -- pub. 20/03/2017 numac 2017201393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 maart 2017, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Sta worden benoemd tot leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden : 1. als vertegen(...)
^