Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 maart 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/03/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2015 pub. 07/03/2017 numac 2017010891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank. - Duitse vertaling type wet prom. 19/02/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010894 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie. - Duitse vertaling type wet prom. 29/06/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010895 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 20/05/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010893 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven. - Duitse vertaling type wet prom. 19/06/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 16/06/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010899 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek wat de samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 31/05/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016012287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 betreffende de algemene classificatie en het verloningsbeleid type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016012286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2015 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2016, van de modaliteiten en de toekenning van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de vaststelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2012 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk" genoemd "Fonds 2de pijler PSC 102.09" en tot bepaling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid voor de Vlaamse beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 - koopkracht type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een eindejaarsuitkering voor het personeel van de diensten "Equipes SOS-enfants" type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling en de vorming van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de overdracht van de collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden gesloten binnen het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 tot bepaling van het bedrag en de wijzen van toekenning en vereffening van een jaarlijkse syndicale toelage type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2016206521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017010208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017010209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017010217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en tot vaststelling, voor 2015-2016, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 111 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2017 numac 2017010712 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2017 wordt er met ingang van 1 september 2017 een einde gesteld aan de functie van de heer Marc DE WIN, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselke De heer Marc DE WIN, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 september 2017, zijn aanspraken op ee(...) type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017010993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2017 numac 2017011009 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij Koninklijk besluit van 16 februari 2017, wordt de heer VANCOPPENOLLE, Christophe, geboren op 22 december 1978 te Ronse, penitentiair technisch deskundige, bevorderd in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2017 numac 2017011086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Sluiting post Bij koninklijk besluit van 5 februari 2017 wordt het Consulaat van België te Conakry afgeschaft. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2017 numac 2017040049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 20 februari 2017 wordt er met ingang van 1 maart 2017 een einde gesteld aan de functie van Mevr. Bernadette CLAUS, eerstaanwezend assistent bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Ov Mevr. Bernadette CLAUS, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 maart 2017, haar aanspraken op een(...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017200065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van regionale bijdragen type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017200273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017200274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017200289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2017 numac 2017201356 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, dat in werking treedt op 16 maart 2017, is aan de heer Dauwe J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Eeklo. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te vo Bij koninklijke besluiten van 20 februari 2017, - dat uitwerking heeft op 22 december 2016, (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2016 pub. 07/03/2017 numac 2016029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Inleiding tot kantoorautomatisering - overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 14/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017010943 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 150.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011063 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van de periode waarin gedurende de winter 2016-2017 de toevoer van elektriciteit en aardgas niet mag worden afgesloten type ministerieel besluit prom. 23/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011056 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/03/2017 numac 2017201348 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 19 januari 2017 in zake Jacques Defrère tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 februari 2017, heeft h « Schendt artikel 64, f), van de wet van 17 juli 1963 ' betreffende de overzeese sociale zekerheid(...)

decreet

type decreet prom. 23/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017040091 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord van Parijs, aangenomen te Parijs op 12 december 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2016 pub. 07/03/2017 numac 2016029516 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 september 2015 tot samenstelling van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017010829 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de deeltijdse scholarisatie bedoeld in § 4bis, 4°, van artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopzetting van de subsidiëring van sociale koopwoningen en sociale kavels en houdende de aanpassing van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/03/2017 numac 2017201199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning 1. de benaming en het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypoth(...)

erratum

type erratum prom. 16/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011044 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschoten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 07/03/2017 numac 2017011089 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten Expertise (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17040 Solliciteren kan tot 20 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. 08/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017040093 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2006 houdende oprichting van de sociale dienst van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" en van de instellingen van openbaar nut ressorterend onder het Comité van Sector XVII, met uitzondering van het "Commissariat général aux Relations internationales" (Commissariaat-generaal voor internationale betrekkingen van de Franse Gemeenschap.) - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2017 numac 2017040050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 februari 2017 wordt de heer Bernard HOURCADE geboren op 12 augustus 1964, in vast dienstverband in het hoger niveau benoemd met ingang van 1 februari 2017, met als titel Attaché in de klasse A1 bij de Fede

document

type document prom. -- pub. 07/03/2017 numac 2017040072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars . - Nationale Raad van 23 februari 2017 : ontslag van de penningmeester, verkiezing van een nieuwe eerste ondervoorzitter en een nieuwe penningmeester De Nationale Raad van het Beroepsinstituut van (...) - akte genomen van het ontslag van de heer Nicolas Watillon in zijn functie van penningmeester; (...)
^