Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016009568 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** koninklijk besluit van 9 november 2016, is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2015206088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de basisbijdrage van de werkgevers tot financiering van het SOFUBA - het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003407 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van een onafhankelijke bestuurder voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016009567 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Merbes-le-Château van het vredegerecht van het kanton Beaumont - Chimay - Merbes-le-Château naar Beaumont type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016014330 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016204190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003403 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een plaatsvervangend Regeringscommissaris van Begroting bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003402 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende ontslag van gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart type ministerieel besluit prom. 27/10/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 augustus 2015 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 april 2015 tot 31 maart 2016 type ministerieel besluit prom. 15/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031755 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016027316 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbaarvervoermaatschappijen in het Waalse Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/10/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031756 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1469 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2016/469 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031773 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van één beambte belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031779 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016205837 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016205838 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een ambtenaar die de overtredingen van de reglementering op het personenvervoer moet vaststellen type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016205853 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het lid van de onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake luchthavengeluidshinder dat gespecialiseerd is in akoestiek type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016205879 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de regels voor de selectie en de vergoeding van de interne opleidingenverstrekkers bij de "Ecole d'administration publique" en de vormingsdiensten type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016205880 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016018377 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Maria JANSSENS, die woonplaats kiest bij Mr. Thomas EYSKENS, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel,(...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016018378 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW TARDEL, die woonplaats kiest bij Mr. Patrick VAN DE Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2014. Deze zaak is ingeschre(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016205933 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs-economisten financiële onderzoeken (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16278) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 november 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Collège d'Alzon » te TELLIN om van 20 maart tot en m type vergunning prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 november 2016 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

erratum

type erratum prom. 25/10/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003414 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. - Erratum

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016015143 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 16 november 2016 hebben H.E. de heer Olivier Nicoloff, Mevrouw Annika Hahn-Englund, de heer Jasem Mohamed Albudaiwi, de heer Mohamed Taha Mustapha en de heer Baso Sangqu de H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016031781 bron brussels franstalig parlement **** **** voor de functie van financieel attaché met ervaring in het boekhouden (****/****) (**** ****) met een beroepservaring van minstens 2 jaar in een vergelijkbare functie en een voldoende kennis van het **** voor het ****(...) Na dit examen wordt er een **** van maximum 5 personen samengesteld die gedurende 2 jaar(...)

document

type document prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016205878 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige administratief assistent/dossierbeheerder sociale actie De vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige administratief assistent/dossierbeheerder sociale actie (niveau C)(...) Geen inschrijvingen. type document prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016205877 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige administratief assistent onthaal/telefonie De vergelijkende bevorderingsselectie van Nederlandstalige administratief assistent onthaal/telefonie (niveau C) voor het Instituut voor V(...) Geen inschrijvingen. type document prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016205947 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige dossierbeheerders (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten (FOD's), instellingen van openbaar nut, van sociale zekerheid, van wetenschappelijk onderzoek, het Ministerie van Defensie en de Rechte(...) Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 293 op 8 november 2016, pagina 73(...) type document prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016205959 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten boekhouding bij de Economische Inspectie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16279) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016024233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij Koninklijk besluit van 6 september 2016 wordt Mevr. Katrien DE PAUW, geboren op 12 oktober 1988, met ingang van 1 augustus 2016, in vast dienstverband benoemd, met als titel Attaché in de klasse A2 op het Nederlands taalkader, bij

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016018373 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Vierde oproep tot kandidaten voor de mandaten van plaatsvervangend lid niet-notaris van de Benoemingscommissies voor het notariaat in de categorie `docent of hoogleraar in de rechten' Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor de mandaten De personen die zich reeds kandidaat hebben gesteld als gevolg van de vorige oproepen dienen hun ka(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/11/2016 numac 2016205876 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag **** **** van **** administratief assistent/**** medische zorgen De vergelijkende **** van **** administratief assistent/**** medische Er is 1 geslaagde.
^