Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016009565 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord type wet prom. 28/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016009563 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende verdere omzetting van de Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures en van de Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 08/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016009574 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 november 2016 : - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 februari 2017, is de heer Pieters, B., substituut-procureur des Konings bij het parket - is Mevr. De Tandt, I., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, benoemd t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016011451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot kandidaten : mandaat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie Wettelijke basis voor de benoeming : ?Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog Wettelijk kader(...) ? Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog ? Koninklijk besluit van 2(...) type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016011450 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016011479 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 november 2016, wordt aan Mevr. FROIDURE, Bénédicte, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016022453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016205594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de sociaalprofessionele re-integratie betreft type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016205640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft type koninklijk besluit prom. 17/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016205811 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016003400 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 januari 2016 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. 30/09/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 22 februari 2013 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Iran, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016011448 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2013 waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Iran, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016018372 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

decreet

type decreet prom. 10/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016205791 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 11bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat betreft de publiciteit met het oog op de verhandeling van dieren type decreet prom. 10/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016205793 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 129 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en met het oog op de verbetering van de sociale dialoog type decreet prom. 10/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016205792 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen l1523-13 en l1523-16 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie en met het oog op de verbetering van de sociale dialoog

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016036525 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, wat betreft de verschuiving van sommige taken en bevoegdheden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016036541 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016036542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de evaluatie van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016018356 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Philippe LIEVENS heeft de nietigverklaring gevorde Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2016. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016018357 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Aurélie FUMEL heeft de nietigverklaring gevorderd va Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 220.211/XIII-7.782. Voor de Hoofdgriffier, (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2016 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa type vergunning prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité » te Brus type vergunning prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport » te Bru

erratum

type erratum prom. 09/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016003410 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen. - Erratum type erratum prom. 28/07/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016011449 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Erratum

protocol

type protocol prom. 21/03/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van de gezondheidsenquête 2018

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016022446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, dat in werking tree Bij hetzelfde besluit, worden benoemd als leden bij voornoemde Commissie : - Mevr. WYVERKENS Mon(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, dat in werking tree Bij hetzelfde besluit, wordt de heer WATTEYN Geert benoemd bij voornoemde raad, in de hoedanigheid (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016022455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot werkende leden bij genoemd Comité, Mevr. WYVERKENS Mona, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor pneumologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, wor 1° als vertegenwoordigers van de universiteiten : Mevr. BUYSE Bertien en de heren DEROM Eric, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016011470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector, wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector Standplaats : Antwerpen. Tien jaar veelzijdige beroepservaring in het diamantvak, alsook kennis (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/11/2016 numac 2016018363 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers

document

type document prom. 30/08/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016036544 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^