Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 november 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2016, wordt met ingang van 1 november 2016, Mevr. DAEMEN Hilde benoemd in de titel van adviseur in de klasse A3 bij de Stafdienst ICT van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zake type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2016, wordt met ingang van 1 november 2016, Mijnheer BLONDEEL Arnaud benoemd in de titel van adviseur in de klasse A3 bij Stafdienst ICT van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Z type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2016, wordt met ingang van 1 november 2016, de heer VRANCKEN, Bart, benoemd in de titel van adviseur in de klasse A3 bij de algemene directie Instellingen en Bevolking van de Federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016000659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2016, wordt met ingang van 1 november 2016, de heer MOORS, Tom, benoemd in de titel van adviseur in de klasse A3 bij de stafdienst Personeel & Organisatie van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016009530 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016 dat in werking treedt op 1 november 2016, wordt een einde gemaakt aan de functie van mevrouw Martine Steyaert, attaché. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak te doen geld type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016009564 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2016 : - dat in werking treedt op 30 november 2016 `s avonds, is aan de heer Teughels Y., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de benoeming tot het ambt va(...) type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 17/11/2016 numac 2016024250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten type koninklijk besluit prom. 25/10/2016 pub. 17/11/2016 numac 2016204809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/11/2016 numac 2016011426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken type ministerieel besluit prom. 20/10/2016 pub. 17/11/2016 numac 2016029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie, ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016205668 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten nrs. 235.744, 235.746 en 235.745 van 13 september 2016 in zake de nv « Rocoluc » tegen de Kansspelcommissie, waarvan de expedities ter griffie van het Ho « Schendt de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016205678 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 september 2016 in zake J.C. en D.G., handelend namens hun dochter E.G., tegen de FOD Financiën en tegen Famifed, waarvan de expeditie ter griffie va « In zijn arrest 23/2008 heeft het Hof een grondwetsschending vastgesteld die voortvloeit uit een l(...)

decreet

type decreet prom. 13/10/2016 pub. 17/11/2016 numac 2016029529 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het kaderdecreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2016 pub. 17/11/2016 numac 2016205713 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016018345 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Centre d'Enseignement Notre-Dame des Champs c.s. he Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 220.395/XV-3.209. Voor de Hoofdgriffier, Ch(...) type bericht prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016018349 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Olivier DUPONT c.s. heeft de nietigverklaring gevo Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2016. Deze zaken zijn in(...) type bericht prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016018350 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Ordre des barreaux francophones et germanophone c.s. he Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2016. Deze zaken zijn in(...) type bericht prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016018351 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Eric Benoni MARTIN c.s. heeft de nietigverklaring Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2016. Deze zaken zijn in(...) type bericht prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016205667 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2016, heeft Alain Martin bero Die zaak is ingeschreven onder nummer 6460 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016205672 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 juni 2016 in zake Jacques Fievez tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 september 2016, heeft de « Schendt artikel 70 van het Wetboek der successierechten, in samenhang gelezen met artikel 7 van h(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016018358 bron federale wetgevende kamers en belgische senaat Samenstelling van een personeelsreserve van veiligheidsagenten voor de federale Wetgevende Kamers De Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van veiligheidsagenten voor de federa(...) I. Functiebeschrijving De veiligheidsagenten zijn, onder leiding van de militaire bevelhebber va(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016009553 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 september 2016 : bladzijde 59450, is akte nr. 2016/09438, geannuleerd; In het Belgisch Staatsblad van 21 september 2016: bladzijde 63937, is akte nr. bladzijde 63937, is akte nr. 2016/09481, geannuleerd; In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016009554 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 september 2016, bladzijde 62898, akte nr. 2016/09465, regel 26, lezen: « Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij h

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016018364 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers

document

type document prom. -- pub. 17/11/2016 numac 2016000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 14 januari 2017, in de provincie Namen, Ecoles Provinciales de Sécurité Civile (EPSC) - Ecole (...)
^