Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 november 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016000694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2016, wordt de heer Dries VAN EECKHOUTTE, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens de academiejaren 2016-2017 en 2017-2018 het mandaat uit te oefenen van assistent aa type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016011373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 1 juli 2016 wordt met ingang van 1 juli 2016, de heer Yves GEENS, attache in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, in het kader van de vrijwillige mobiliteit in dezelfde betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016011371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 12 juli 2016 wordt Mevr. Véronique EECKELEERS, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de Bij koninklijk besluit van 12 juli 2016 wordt Mevr. Valérie HAESAERTS, klasse A2 met de titel v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 29 september 2016 wordt Dhr. Peter SAMYN, met ingang van 17 november 2016, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de staffunctie "Directeur van de stafdienst Personeel en Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016205214 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 117/2016 van 22 september 2016 Rolnummers : 6222 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 30bis, § 5, eerste en tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016205481 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2016 van 22 september 2016 Rolnummer : 6226 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 464/1, § 8, van het Wetboek van strafvordering en artikel 1675/13, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, ges Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 20/10/2016 pub. 07/11/2016 numac 2016205562 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning van de initiatieven van sociale economie en de erkenning en de subsidiëring van de inschakelingsbedrijven

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/09/2016 pub. 07/11/2016 numac 2016031725 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2016 pub. 07/11/2016 numac 2016036485 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen' type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 07/11/2016 numac 2016036518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleidingen Master in International Management and Strategy en Master in Innovation and Entrepreneurship als nieuwe opleidingen van de Vlerick Business School

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016205270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 oktober 2016, wordt mevrouw Dominique NOTHOMB, te Villers-la-Ville, als vertegenwoordigster van een werkgeversorg(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 1/07/2016, wordt de heer BAES JULIEN, die zijn activiteiten uitoefent onder de ha Bij besluit van 11/07/2016, wordt de onderneming ALARM-TECH BVBA, als ondernemingsnummer 064445(...) type erkenning prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing Bij besluit van 4/07/2016, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1122 93 aan de onderneming WESTE Bij besluit van 11/07/2016, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het n(...) type erkenning prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijziging Bij besluit van 1/8/2016, wordt het enig artikel van het besluit van 18/11/2013 houdende erkenning als beveiligingsonderneming verleend a "Enig artikel. De onderneming AEI-SYSTEMS BVBA, met als ondernemingsnummer 0535680124, wordt e(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016205592 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen (niveau A2) voor Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG16272) Na de selectie wordt een laureatenlijst aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type lijst prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016205591 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen (niveau A2) voor Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (AFG16213) Na de selectie wordt een laureatenlijst aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type lijst prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016205596 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0430.913.095 K.L.C. Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0441.896.465(...) type lijst prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016205595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0837.170.871 POLAT EXPRESS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 1(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 juli 2016 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 juli 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natuurpunt » te Mechelen om van 1 mei 2016 tot en met 3

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet "STEREO III" dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding Voor de implementering van de beslissing van de Ministerraad op 15 november 2012 (...) Voor dit programma heeft de federale Staat met de Gewesten en Gemeenschappen een samenwerkingsakkoo(...)

document

type document prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016205635 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau C. - Een vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau B voor volgende Nederlandstalige functie : Sociaal Inspecteur (m/v/x) voor de Algemene Directie Toezicht op de (...) De FOD WASO deelt u mee dat het aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) gevraagd he(...) type document prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016205644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau C), voor alle Federale Overheidsdiensten (FOD's), Instellingen van Openbaar Nut, van Sociale Zekerheid, van Wetenschappelijk Onderzoek, het Ministerie van Defensie en de (...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 1 000 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016000697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016 wordt Mevr. Astrid GHYSELS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 1 juli 2016 wordt met ingang van 1 mei 2016, de heer Frank VANVUCHELEN in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 wordt met ingang van 1 juni 2016, de heer Maarten NOENINCKX in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van att Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 07/11/2016 numac 2016205466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Lux Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 oktober 2016, dat in werking treedt de dag waarop het (...)
^