Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juli 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/05/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van het nationaal raadgevend comité van de hulpverleningszones van de civiele veiligheid type wet prom. 27/06/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016003249 bron regie der gebouwen Wet tot wijziging van de artikelen 2, 3, 8, 13, 14 en 15 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen. - Memorie van toelichting type wet prom. 15/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016011317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot uitvoering van de Verordening nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (1) type wet prom. 06/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016022324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016003264 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016022331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing va Bij koninklijk besluit van 15 juli 2016, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande (...) type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016024150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2016, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016201890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016201893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan in de ondernemingen (1) type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het maatschappelijk verantwoord ondernemen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de erkenning van de representatieve functie type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2015 betreffende de buitengewone bijdrage voor de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 35 jaar (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 19/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016021060 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 30/06/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 13/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016022319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016011320 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel 10 van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven type ministerieel besluit prom. 20/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016024141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanstelling ad interim Bij ministerieel besluit van 21 april 2016 wordt Mevr. Myriam SNEYERS, geboren op 31 maart 1962, met ingang van 1 augustus 2016 aangesteld als Directeur Generaal ad interim van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondhei type ministerieel besluit prom. 31/05/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203944 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2015 tot bepaling van de productdossiers die in 2016 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 tot invoering van een steunregeling waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de kwaliteitsregelingen die van toepassing zijn op de landbouwproducten

arrest

type arrest prom. 28/06/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016003233 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016031528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vervanging van de regeringscommissaris van Franse taalrol bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203874 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203875 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises »

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Nationale Federatie voor Gehandicaptenzorg, Gewestelijke type vergunning prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen - Responsible Young Drivers type vergunning prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Automobiel Club van België » te Brussel om v type vergunning prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natagora » te Namen om van 1 september 2016 tot en met 3

document

type document prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016203943 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur stafdienst Budget & Beheerscontrole voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16710) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je : ? houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (...) type document prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016203961 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés beroepsherscholing (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG16168) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, d(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type document prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016203986 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige opladen Status en Arbeidsomstandigheden De vergelijkende selectie van Franstalige opladen Status en Arbeidsomstandigheden (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG16044) werd afgesloten op 21(...) Er zijn 2 geslaagden. type document prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016203988 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige interne controleurs A2 De vergelijkende selectie van Franstalige interne controleurs A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën (AFG16078) werd afgesloten op 15 juli 2016. Er zijn 7 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016203987 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige burgerlijk ingenieurs De vergelijkende selectie van Franstalige burgerlijk ingenieurs (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG16058) werd afgesloten op 7 juli 2016. Er zijn 16 geslaagden.(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016203989 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** kok De vergelijkende selectie van **** kok (niveau ****) voor de **** **** (****15021) werd afgesloten op 29 juni 2015. Er zijn 23 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016031523 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en dringende medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Aanstelling Bij besluit van 30 juni 2016, heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de heer Thierry Mercken, Directeur-diensthoofd v Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type document prom. -- pub. 28/07/2016 numac 2016031524 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en dringende medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Aanstelling Bij besluit van 30 juni 2016, heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de heer Tanguy du Bus de Warnaffe, Commandant va Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^