Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 januari 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015011525 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een aanvullend bedrag ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers om de uitgaven in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het vierde trimester van 2015 te dekken type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 318.02 type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de koppeling van de lonen en de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 14/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015021095 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2010 houdende de statuten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type koninklijk besluit prom. 06/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015206015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2015206017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2015206018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2015206062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 22 december 2015 is het laboratorium NV SGS Belgium, Noorderlaan 87, te 2030 Antwerpen, erkend geword Groep: 1 Methode : ECO-M-L-059 Gebaseerd op : NIOSH 7600 Verrichting en principe : Bemons(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2015018450 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministeriële besluiten van 4 december 2015 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2016 : - wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Jean-Pierre GOUDERS ; - wordt eervol o - wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Gustaaf TYRIONS ; - wo(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2015206022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Verlenging van de managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor Geneeskundige evaluatie en controle Bij ministerieel besluit van 21 december 2015 wordt met ing Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015031908 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap , de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aankoop van vaccins om de kinderen, de zwangere vrouwen en de adolescenten te beschermen (1) type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015031909 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2015000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 december 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « De Blauwe Wereldketen » te Brussel om type vergunning prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2015000734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/4388/15 van 16 december 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Plan Belgïe » te Brussel om van 1 feb type vergunning prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2015000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/3835/15 van 16 december 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Handicap International » te Brussel o

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2015042412 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2015    Indice décembre 2015 Moye(...)

erratum

type erratum prom. 03/12/2015 pub. 07/01/2016 numac 2015205986 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 oktober 2012 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil supérieur wallon de la Chasse » . - Erratum

document

type document prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2016200004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige artsen dossierbeheer en medisch onderzoeker (niveau A2) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG15172) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2015206055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels. - Beheerscomité van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 december 2 - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke soc(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/01/2016 numac 2016200002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van een **** attaché ingenieur De vergelijkende selectie van een **** attaché ingenieur bij de dienst infrastructuur (niveau ****) voor de **** ****(...) Er is 1 geslaagde.
^