Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 januari 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015000778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten teneinde artikel 6, &****; 10, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, uit te voeren type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de Nederlandstalige ondervoorzitter van de federale participatie- en investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015015183 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015204122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 318.02 type koninklijk besluit prom. 13/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015205596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad

decreet

type decreet prom. 17/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015206061 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, met het oog op de nadere bepaling van de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke en provinciale overheidsopdrachten

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/01/2016 numac 2015011536 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0041 : MEDIALAAN/JIM Mobile/Mobile Vikings Op 23 december 2015, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmeldin Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de telecommunicatie en adve(...) type bericht prom. -- pub. 05/01/2016 numac 2015205803 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 oktober 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 oktober 2015, heeft de vzw « b. Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 22 oktober 2015 ter post aange(...) type bericht prom. -- pub. 05/01/2016 numac 2015205903 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 oktober 2015 in zake Herman Scherpereel tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 november 2015, hee « 1. Schendt artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid de §§ 3 en 5, zoals d(...)

document

type document prom. -- pub. 05/01/2016 numac 2015205951 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige JAVA ontwikkelaars (niveau B), voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG15147) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst va(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : Vereist(...)
^