Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 17/11/2015 numac 2015041311 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand november 2015 is sa Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,245 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

programmawet

type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 17/11/2015 numac 2015000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 17/11/2015 numac 2015000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 19, § 5, vijfde lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/12/1996 pub. 17/11/2015 numac 2015000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de tweetaligheidstoelage. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2015 numac 2015011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Een koninklijk besluit van 29 oktober 2015 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeente Destelbergen van openbaar nut verklaard t type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de bijlagen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2014 met registratienummer 122601/CO/301.01 type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015014256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015203763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de verlenging van artikel 8 van de algemene nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015203778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de landingsbaan 28 jaar - overgangsregeling type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015204215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015204520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven voor risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat

decreet

type decreet prom. 22/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029566 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 februari 1994 betreffende het toezicht op de afwezigheid van de personeelsleden van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef waarbij het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs wordt uitgereikt, voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Bemiddelingsraad ingesteld bij artikel 12 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriëntatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2012 tot aanstelling van de voorzitters, referendarissen en secretarissen van de Centrale Paritaire Commissie voor de Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029572 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van 8 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 259 bijkomende lestijden aan 11 schoolinrichtingen voor gewoon secundair en basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/11/2015 numac 2015011463 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0034 : Investeringsfonds KeBeK/Datos NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 6 november 2015, ontving de audit Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de verkoop van personenauto(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/11/2015 numac 2015000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2015 numac 2015205349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de heer PALSTERMAN P. e Bij hetzelfde besluit wordt de heer EL OTMANI Y. tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenw(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/11/2015 numac 2015031725 bron service public regional de bruxelles Vacature voor mandaatbetrekking "Directeur-diensthoofd" bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). - Oproep tot kandidaten Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdend(...) De betrekking is een mandaat rang A4 bij Brussel Gewestelijke Coördinatie, "Vertegenwoordiging(...)

document

type document prom. -- pub. 17/11/2015 numac 2015014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2015-12-LA Na afloop van de raadplegingen heeft de houder van de exploitatielicentie een definitieve formule voor de tariefcontro Dit definitieve voorstel werd door verschillende gebruikers en representatieve organisaties geweige(...)
^