Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/02/2014 pub. 09/11/2015 numac 2014015253 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 (2) (3) type wet prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015009553 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 23 oktober 2015 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015009556 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 29 oktober 2015, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende(...) Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003385 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015009554 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Buisseret J., uit haar ambt van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel; Dit besluit heeft uitwerking met i Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015, uitwerking hebbend met ingang van 31 augustus 2015 (...) type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015009557 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot oprichting van een interfederaal overlegcomite ter bestrijding van de illegale wapenproductie en -handel type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunning Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015, wordt een wegvergunning voor de bouw en exploitatie van een 380 kV-elektrische verbinding tussen het station Horta in Zomergem en het te realiseren station Stevin in type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federaal planbureau Personeel Ontslag van een Opdrachthouder bij het Federaal Planbureau. Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015 wordt aan mevrouw Natacha ZUINEN, opdrachthouder (lid) bij het Federaal Planbureau, vanaf 1 oktober 2015, ontslag verleend.(...) type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden van de Academische Raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanstelling van de voorzitter van de academische raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad type koninklijk besluit prom. 20/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015203769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 20/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015203768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015203771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, ter vervanging, met het oog op coördinatie, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot instelling van het "Sectoraal Fonds voor de tweede pijler voor arbeiders van de voedingsindustrie" type koninklijk besluit prom. 20/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015203775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015204501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015204886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003386 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning Bij ministerieel besluit van 18 september 2015 wordt het ministerieel besluit EB-2009-0015-A van 5 oktober 2009 houdende toekenning aan de NV NORTHER van een (...) type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015011450 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de openingsuren van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom voor het publiek type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015015157 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2015 wordt Mevr. Christine DETAILLE ontheven uit haar functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel en w Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2015 wordt de heer Stefan MEERSSCHAERT ontheven uit zij(...) type ministerieel besluit prom. 18/08/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015036310 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke

arrest

type arrest prom. 06/11/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015031728 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst houdende de delegatie van bevoegdheden, met toepassing van artikel 10, § 2, lid 2 van de ordonnantie van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

decreet

type decreet prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205078 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen type decreet prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205079 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van de wet van 27 december 1994 houdende instemming met het akkoord inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994, tussen de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie "Cheques" ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015205177 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken overheidsopdrachten (niveau A), voor de FBZ (ANG15186) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . diplo(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015003388 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 7 oktober 2015 Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

erratum

type erratum prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015021068 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2010 tot vaststelling van het organogram van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015205141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs voor de dienst voor veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen (niveau A5) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG15174) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015018351 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2015 : Met ingang v -De heer ROEGIERS, Stijn, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Een beroep tot(...) type benoemingen prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015018350 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2015 : Met ingang v -De heer VAES, Kevin, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Een beroep tot nie(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015205212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (R(...) (Het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslachtig) Referenties : - (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015205178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** risk **** expert De vergelijkende selectie van **** **** risk **** expert (niveau ****2), voor het Ministerie van **** (****15043), werd afgesloten op 1(...) Er zijn twee geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015018367 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Benoeming Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 23 september 2015 wordt de heer Jeroen Decuyper op 1 juli 2015 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van attaché, in de klasse A1, bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mann Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type document prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015018369 bron ombudsdienst pensioenen De Ombudsdienst Pensioenen gaat over tot het aanwerven of aanleggen van een werfreserve voor de functie van "ombudsmedewerker 2.0", volkomen vertrouwd met sociale media Situering De Ombudsdienst Pensioenen onderzoekt klachten over d Jaarlijks legt de Ombudsdienst Pensioenen een Jaarverslag over zijn activiteiten voor aan onder mee(...) type document prom. -- pub. 09/11/2015 numac 2015204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 oktober 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Be worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen : 1. als v(...)
^