Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2015 numac 2014207133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 8 januari 2015 De heer Aelbrecht Michael, Londerzeel Mevr. Alaerts Ivonne, Jette De heer Angenon Jean, Geraardsbergen Mevr. Anseroul Jacqueline, Waterloo Mevr. Antoi De heer Antona Vincent, Bergen De heer Audin Michel, Hensies De heer Avaux Hubert, Sint-Piete(...) type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het vroegere Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015012173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot vaststelling van bepaalde modaliteiten bij tewerkstelling in een oorlogszone type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015203487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124304/CO/143 betreffende de voordelen toegekend overeenkomstig de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015203510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, houdende de invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkloosheid ten behoeve van de erkende zeevissers type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015203511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vrijstelling voor het opmaken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft het statuut van de kunstenaars, en van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2015 numac 2015011385 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2015 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mev - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Virginie PEIRS, plaatsvervangend lid van de Prij(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende jonge talenten in Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015031632 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1353 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de benoeming van de Commissaris van het College binnen de « Office francophone de formation en alternance » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015031635 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1092 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de erkenning van centra voor de bekrachtiging van competenties op het vlak van de beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015031633 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015-1281 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van het « Office francophone de la Formation en alternance » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015031634 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015-1093 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie inzake de hernieuwing van de erkenning van de Centra voor de Bekrachtiging van de Competenties op het gebied van de beroepsopleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015031639 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015036166 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015036169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek, wat betreft de mogelijkheden tot verlenging type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015036173 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regelgeving bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de leerkrachten en inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijk onderricht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de ontbinding van ruil- en verkavelingscomités waarvan de verrichtingen beëindigd zijn type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204435 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de hernieuwing van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Raeren type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het Departement Natuur en Bossen

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/10/2015 numac 2015018333 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Bruno REGOUT en mevrouw Véronique CASSART hebben d Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 216.947/XIII-7433. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 07/10/2015 numac 2015018334 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Mahmoud AL SAYED heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2015 numac 2014207127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Orde van Leopold II. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2015 wordt de heer LIEKENS Francis te Sint-Katelijne-Waver tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Hij neemt vanaf 15 november 2014 rang in de Orde in. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2015 numac 2015204402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een regerings- commissaris bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 wordt de heer MORRE, Jan, directeur van de Stafdienst Budget en beheerscontrole van de Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afde(...)

document

type document prom. -- pub. 07/10/2015 numac 2015031629 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verlenging hogere ambten Bij beslissing van de Directieraad van 26 mei 2015 wordt de uitoefening van het hoger ambt van eerste attaché van mevrouw BOREANAZ Marina verlengd vanaf 1 september 2015 tot en met 29 februari 2016. Bij beslissing Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)
^