Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 augustus 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/08/2015 numac 2015009426 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****. ****, **** ****, geboren te(...) Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, geboren te S(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de netto-meerkost van het afschaffen van het bijzonder regime van het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015036072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de vergoeding voor beoordelaars ter uitvoering van artikel 58 en 107 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203854 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad "Conseil cynégétique des Grands Bois de Chimay, Couvin et Viroinval ASBL" type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203853 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad "Conseil cynégétique Salm-Amblève-Lienne ASBL" type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203856 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad « Unité de gestion cynégétique de Tournai Frontière ASBL » type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203857 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad « Conseil cynégétique AREL ASBL » type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203860 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad « Conseil cynégétique de Spa-Stavelot-Stoumont ASBL » type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203858 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad « Conseil cynégétique du Bois Saint-Jean ASBL » type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203864 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad « Groupement d'intérêt cynégétique de Haute-Sambre ASBL » type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203861 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad « Conseil faunistique et cynégétique de Famenne-Condroz ASBL » type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203862 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad « Conseil faunistique de la Croix-Scaille ASBL » type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015203863 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad « Conseil cynégétique de Val de Hoëgne ASBL » type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/08/2015 numac 2015203911 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2015 is het verzoek tot uitbreiding van associatie van de heer Devos, S. en van Mevr. Turpyn, E., geassocieerde notarissen, met Mevr. Voet, L. en de heer Mullie, M., kandidaat-notarissen, en om Mevr. Voet, L. en de heer Mullie, M., zijn aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Zwev(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/08/2015 numac 2015203827 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 93/2015 van 25 juni 2015 Rolnummer : 5867 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, in samenhang met artikel 11, § 7, van de wet van 13 augus Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015035962 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015036070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015036073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015036077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen in eerste categorie op het grondgebied van Kraainem, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Machelen en Vilvoorde

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/08/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015031534 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2016 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

erratum

type erratum prom. 16/07/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015031509 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren. - Erratum
^