Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 juli 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van een lid van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015003265 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015009362 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, Mevr. Delhauteur M., griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. Dit besluit treedt in werkin Bij ministeriële besluiten van 15 juli 2015 : is aan mevr. Brees J.-A., hoofdgriffier van he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juni 2015 wordt Mevr. Monique Detandt, Werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met i Mevr. Monique Detandt, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2015, haar aanspraken op een r(...) type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015202531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015202532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de achtste verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de nationale minimum weddeschalen type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015202533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015202562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de edele metalen type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het koetswerk type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het garagebedrijf type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de metaalhandel type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015202710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2015, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015202711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015202788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 inzake de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015203589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 22 juli 2015 is het laboratorium NV Translab Environmental Consult , Gentsesteenweg 102A, te 924(...) Groep : 6. Methode : Translab.02. Gebaseerd op : MDHS 77. Verrichting en principe : Identi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015203590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015203603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2015 wordt de heer Jean-Marie Souvereyns, adviseur klasse A3, met ingang van 1 mei 2016 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031471 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie bedoeld in artikel 10bis, 4° van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015203536 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Huishoudelijk en procedurereglement van de Raadgevende Commissie bevoegd inzake rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom De Raadgevende Commissie, Gelet op artikel Gelet op het bij Beschikking (M(2014)14) van het Benelux Comité van Ministers d.d. 10 november 2014(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031465 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor het Openbare Ambt tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen van leidend ambtenaar en van adjunct-leidend ambtenaar (A4)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031468 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 25 januari 1996 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de organisatie van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031472 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs, betreffende een aanpassing aan de professionele opleiding tot taxichauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031469 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 februari 1996 ter bepaling van de representatieve organisaties en tot vaststelling van het aantal leden die deel uitmaken van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opgericht binnen de Economische en Sociale Raad voor Brussel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031466 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/822 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot intrekking van het besluit 2014/1764 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 december 2014 betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie aan de personeelsleden van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie ingeschreven in het bevolkingsregister van één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Goedkeuring van de verdelingscriteria en vastlegging van een bedrag van 333.000 euro

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031473 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Manneken Pis" op het grondgebied van de Stad Brussel

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2014 pub. 27/07/2015 numac 2015022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

vergunning

type vergunning prom. 05/12/2014 pub. 27/07/2015 numac 2015031464 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 14-01 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2012, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0300

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015014196 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand Juli 2015    Indice Juillet 2015 Moyen(...)

document

type document prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015203530 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** ****-coördinatoren De vergelijkende selectie van **** ****-**** (niveau ****), voor de Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** **** (****(...) Er zijn 13 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015203607 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de Directie dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten bij het Directoraat-generaal Controlebeleid voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG15709) Deelnemingsvoorwaar(...) De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij (...) type document prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015203605 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de stafdienst ICT voor FOD Justitie (ANG15707) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvingsdat(...) ? houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderw(...) type document prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015203606 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur rechtszekerheid voor FOD Financiën (ANG15708) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvings(...) ? moet je gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van niveau A. ? Als je niet(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015203584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklik besluit van 17 juli 2015 wordt Mevr. Sandra Nachtegaele met ingang van 1 januari 2015 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2014. Een beroep tot nie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015031477 bron brussels hoofdstedelijk parlement Milieucollege Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vijf vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kandida Het Milieucollege bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegekend en zijn(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015203586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik, arrondissement Luik, ter vervanging van Jean-Marc Erniquin De betrokk De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/07/2015 numac 2015203531 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ****-chauffeurs De vergelijkende selectie van **** ****-chauffeurs (niveau ****), voor de **** **** - **** ****(...) Er zijn 39 geslaagden.
^