Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015009347 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015002025 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015 wordt de heer FORSTER Sven, met ingang van 1 mei 2015, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld als houder van de managementfunctie N - 1 "Directeur-generaal Informatiebeheer&qu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015009338 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, uitwerking hebbend met ingang van 1 juni 2015 `s avonds, is de heer Van den Eeckhout T., secretaris bij het parket Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aan Bij ministerieel besluit van 6 juli 2015, is aan mevr. Vanheusden C., hoofdgriffier klasse A2 v(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015018219 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015021039 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015 word aan de heer Beka, Eric , geboren op 9 februari 1955, Secretaris-generaal bij de POD Wetenschapsbeleid en Ambassadeur - Hoge Vertegenwoordiger van België voor het Ruimtevaartbeleid, ee(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015203291 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2015 : - is aan de heer Kiebooms L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015203292 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2015 : - is bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde: De heer Dumoulin Th., erenotaris ter standplaats Châtelet ; - zijn benoemd tot de(...) Mevr. Bossaux C., notaris ter standplaats Mettet (15.11.2013); De heren Bosseler H.-J., ereno(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2013 waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Syrië, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015203158 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 17/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015203159 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015203178 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015 wordt de bij ministerieel besluit van 16 mei 2013 aan de « SPRL T.N.B. » verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken. Bij ministerieel be Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015 wordt de « SAS Cometrans » vanaf 22 juni 2015 voor vi(...) type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015203205 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 18 november 2010 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van de groentegewassen die traditioneel geteelt worden in specifieke streken of die geen handelswaarde hebben, alsook voor het in de handel brengen van de zaden van die soorten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015203216 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen

decreet

type decreet prom. 03/07/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015035873 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid, wat betreft de machtigingen en het doel van de Vlaamse Participatiemaatschappij

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015203300 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 26 juni 2015 werd de heer Jacques, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 12 juli 2015, het amb

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/04/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015031401 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/438 van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van de inwerkingtreding van het decreet van 5 maart 2009 houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie en tot schrapping van het besluit 2010/568 van 22 september 2011 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende vaststelling van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015031402 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/310 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de erkenning van centra voor de bekrachtiging van competenties op het vlak van de beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/02/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015031404 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/34 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vastlegging van het organische kader van het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/02/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015031403 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/52 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Besluit 2013/129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 december 2013 betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan stagiaires die een beroepsopleiding volgen in het kader van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleidingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/11/2014 pub. 13/07/2015 numac 2015031405 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1600 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van het bezoldigingsstatuut van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/11/2014 pub. 13/07/2015 numac 2015031408 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1567 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de erkenning van centra voor de bekrachtiging van competenties op het vlak van de beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015031438 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/790 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015009324 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Het arbeidsauditoraat van Nijvel afdeling Wavre, Place de L'Hôtel de Ville, te 1300 Wavre verhuist naar het volgend adres op : Palais de Justice II, rue Clarisse 115, te 1400 Nijvel.

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer - Aanhangsel C. - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID). - Uitgave 2015. - Erratum Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad v(...) In het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2015, op bladzijde 35738 dient d(...) type erratum prom. 20/03/2014 pub. 13/07/2015 numac 2015024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015203286 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers loonadministratie payroll (m/v) (niveau C), voor Leefmilieu Brussel (ANB15008) Na de selectie wordt een lijst met maximum twaalf geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. To(...) 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . getuigschrift uitgereikt na het slag(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1871 ("UV-Vis DOAS Research") Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijk(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. Het gaat om een voltijdse betrekking van een sta(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015021037 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1870 (Tropospheric chemistry modelling) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijk(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. Het gaat om een voltijdse betrekking van een sta(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015021038 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1869 (Magnetospheres) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een be(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING o Het gaat om een voltijdse betrekking van een(...)

document

type document prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015022237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 3 mei 2015 en in uitvoering van artikel 22, 4° bi Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, h) (Oftalmologie) van de nomencla(...) type document prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015031439 bron brussels hoofdstedelijk parlement Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 19 juni 2015, wijzigingen aan te brengen aan artikel 7 van het personeelsstatuut van de permanente d Deze wijzigingen en de gecoördineerde tekst van het gewijzigde artikel bevinden zich in het integra(...) type document prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015203068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijk Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Op 12 mei 2015, werd de heer PRICKEN Hubert, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de frantalige arbeidsrechtbank van Brussel, door de Voorzitter van deze rechtbank aa type document prom. -- pub. 13/07/2015 numac 2015203067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijk Macht Franstalige arbeidsrechtbank te Charleroi - Bergen Op 9 juni 2015, werd de heer LELEU Jean-Claude, rechter in sociale zaken, als werknemer bediende, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi - Bergen, door de Voorzitter van deze
^