Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015011277 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredie(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015000352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Verlenging van een detachering Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015, wordt de heer Bart WEEKERS, auditeur bij de Raad van State, gedetacheerd bij het Vlaams Parlement voor een periode van een jaar, vanaf 1 september 2014 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de humanitaire hulp type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015201923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015201946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015202679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de basketbalscheidsrechters type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015203032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015203113 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2015: - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket: - te Brussel: - mevr. Delahaye M., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te B - de heer Van Hulst B., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel; - de(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot regeling der prijzen Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 27 juni 2015 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Alessandro GRUMELLI, - wordt benoemd binnen de Commissie tot regeling der prijzen : de heer Thomas VAN ZWOL, effectief l(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015011272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 27 juni 2015 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Na - wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : Mevr. Anne HENDR(...) type ministerieel besluit prom. 01/07/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015203179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015000358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 08/04/2015 wordt de vergunning Bij besluit van 08/04/2015wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming v(...)

decreet

type decreet prom. 26/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015035862 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van de gespecialiseerde secundaire school van Form 1 en Type 2 « Li Ventourne » die onder de "Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépendants " (Federatie van de onafhankelijke gesubsidieerde vrije inrichtingen) ressorteert, wordt toegelaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de graden van de Franstalige personeelsleden van het gesloten centrum voor jongeren van Saint-Hubert die van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap werden overgedragen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de graden van de Franstalige personeelsleden van het Directoraat-Generaal Justitiehuizen die van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap werden overgedragen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015031420 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen van leidend ambtenaar en van adjunct-leidend ambtenaar (A4)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015035859 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de middelen voor de vereffeningskosten aan de Consortia Volwassenenonderwijs in het begrotingsjaar 2015

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015203095 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 april 2015 in zake S.B. tegen C.R. en R.B en in zake S.B, H.D. en R.B. met C.R. als vrijwillig tussenkomende partij, waarvan de expeditie ter griffi « Schendt artikel 330 § 1 lid 4 B.W. de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in samenhang g(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015203140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0829.980.894 BOUCHERIE D'OREYE. type lijst prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015203139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0437.132.577 GERWAL intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 09/06/20(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015000357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij besluit van 13/03/2015 wordt De heer **** ****, gevestigd te 5377 ****-LEUZE Bij besluit van 09/04/2015 wordt de heer **** ****, gevestigd te 3001 **** (****),(...)

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015011268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 1 Overeenkomstig de bepalingen in artikel 13 van het koninklijk besluit van 1 september 2004, houdend(...) type concessieaanvraag prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015011269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 1 Overeenkomstig de bepalingen in artikel 13 van het koninklijk besluit van 1 september 2004, houdend(...) type concessieaanvraag prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 1 Overeenkomstig de bepalingen in artikel 13 van het koninklijk besluit van 1 september 2004, houdend(...) type concessieaanvraag prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 1 Overeenkomstig de bepalingen in artikel 13 van het koninklijk besluit van 1 september 2004, houdend(...)

document

type document prom. 23/04/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015202713 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de inhoudelijke zwaartepunten voor gezondheidspromotie voor het jaar 2015

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015022243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2015 wordt de heer Frederic VAN PETEGHEM, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederlands t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2015 numac 2015203203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2015 wordt Mevr. Caroline PIERARD met ingang van 1 januari 2015 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en raginneming op 1 januari 2014. Een beroep tot nieti
^