Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie type wet prom. 28/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015000356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie - korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 juni 2015 wordt de heer SCHEPERS Jozef op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de lok Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015003233 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Lucky 7's » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Lucky 7's », een door de - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 600) op 4 juli 2015 va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015003260 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt de heer Gert De Smet, met ingang van 1 augustus 2014, aangesteld tot houder van een managementfunctie -1 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in de func Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015015089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 19 mei 2015 wordt de heer Patrick VERCAUTEREN DRUBBEL ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Franse Republiek en in het Vorstendom Monaco, met standplaats te P Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Italiaanse Republiek, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015 wordt de heer Karl VAN den BOSCCHE ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Mumbai in de Republiek India, met als ressort de Staten Maharashtra, G Bij ministerieel besluit van 15 juni 2015 wordt de heer Harold VANDERMEULEN ontheven uit zijn f(...) type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015203093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende overdracht van het personeel van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid en van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten naar de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015009321 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 juni 2015, is aan de heer Loyens J., hoofdgriffier klasse A2 van het vredegerecht Bilzen, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk zijn ambt te vervullen bij alle vredegerechten van het arro Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 juni 2015. Het beroep tot nietigverklaring van de(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015014179 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel Aanstelling als vertrouwenspersoon integriteit Bij ministerieel besluit van 15 juni 2015 wordt de heer Philippe DECAP aangesteld als vertrouwenspersoon integriteit bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, voor de Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Binnencarrière. - Hoofdbestuur. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 15 juni 2015 wordt de overplaatsing van Mevrouw Anne-Marie SNYERS bij de Permanente Vertegen-woordiging van België bij de europese Unie te Brussel verlengd met één jaar type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 7 mei 2015 wordt aan de heer Jan DE PRETER een dienstvrijstelling toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 1 september 2015 teneinde hem toe te laten een internatio Bij ministerieel besluit van 7 mei 2015 wordt aan de heer Andrzej BIELECKI een nieuwe dienstvri(...) type ministerieel besluit prom. 09/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Taal XX - UE 6P - tussenniveau - vervolmaking" gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel (1) type ministerieel besluit prom. 09/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Taal XX - UE 6 S - tussenniveau - interactieve strategieën van de mondelinge communicatie" gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 24/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035851 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

decreet

type decreet prom. 26/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035857 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, wat betreft de organisatie van de beleidsuitvoering en de beleidsvoorbereiding, de ondernemingsplannen en de gemeenschappelijke dienstverlening

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015203176 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 22 januari 2015 werd de heer Noir, L., ereraadsheer in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, voor een termijn van een Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 29 mei 2015 heeft de h(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2015, wordt beschermd als monument het monument De Brabançonne gelegen Surlet de Chokier plein te Brussel, wegens zijn historische, artistieke, esthet Dit goed is bekend ten kadaster te Brussel, 3e afdeling, sectie C, 1ste blad, zonder perceelnummer (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2015, wordt beschermd als monument het Monument voor Gabrielle Petit gelegen Sint-Jansplein in Brussel, wegens zijn historische, artistieke, esthetisc Dit goed is bekend ten kadaster te Brusel, 1ste afdeling, sectie A, 3e blad, zonder perceelnummer ((...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/05/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035757 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie, en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 en 5 en de bijlagen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 06/07/2015 numac 2015035840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse personeelsmaatregelen in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035853 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 tot erkenning van de VZW SOC Maakindustrie als strategisch onderzoekscentrum type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035850 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015203073 bron waalse overheidsdienst « Wallonie-Bruxelles International » . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering en van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2015 wordt de heer Hubert Goffinet in vast verband benoemd in de graad(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015203177 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Bericht Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseur-arbeidsgeneesheer De vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseur- arbeidsgeneesheer (niveau A3) voor Empreva - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van d(...) Er zijn geen inschrijvingen.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015031317 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 11 maart 2015, van het BIM, werd Mijnheer LAMBERT Lionel, gedomicilieerd Rue de la Wallonie 14 te 4680 HERMEE, erkend als Certificateur tertiaire eenheid, natu De erkenning draagt het nummer CTEPP-001395006 Bij beslissing van 9 maart 2015, van het BIM(...) type erkenning prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015031320 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 18 februari 2015, van het BIM, werd Mijnheer THAI Ngoc Phuc, gedomicilieerd François-Elie Van Elderenlaan 26 te 1160 BRUXELLES, erkend als Certificateur openbaar De erkenning draagt het nummer CPUPP-001386828 type erkenning prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015031319 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 13 januari 2015, van het BIM, werd Mijnheer BUYSSCHAERT AUDRY, gedomicilieerd Emile Bossaertlaan 52 bus 7 te 1081 BRUXELLES, erkend als Certificateur tertiaire De erkenning draagt het nummer CTEPP-001375165 type erkenning prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015031318 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 24 februari 2015, van het BIM, werd Mijnheer DEWEERDT Dirk, gedomicilieerd Broekveld 14 te 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM, erkend als Certificateur tertiaire, natuur De erkenning draagt het nummer CTEPP-001391212 type erkenning prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015031321 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 27 januari 2015, van het BIM, werd Mijnheer ZEKHNINI Saber, gedomicilieerd Thys-Vanhamstraat 45 te 1020 BRUXELLES, erkend als Certificateur openbaar gebouw, natu De erkenning draagt het nummer CPUPP Bij beslissing van 26 januari 2015, van het BIM, werd (...) type erkenning prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015031322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 10 februari 2015, van het BIM, werd Monsieur DAROUANI Mohamed Jamal, gedomicilieerd Basilieklaan 383 bus 11 te 1081 BRUXELLES, erkend als Certificateur wooneenheid, De erkenning draagt het nummer CREPP-001380430 type erkenning prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015031421 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2683 van de autorijschool "Europermis", Richard Vandeveldestraat 88, te 1030 Schaarbeek, zonder voorwerp geworden, is

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015203137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0431.166.780 DE FAKKEL intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 03/06(...) type lijst prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015203138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0883.550.630 SER-GUN.

document

type document prom. 11/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015203086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het controleorgaan vermeld in artikel L5111-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie type document prom. 05/02/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015203099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het Centrum voor bevorderingspedagogiek

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015203175 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 april 2015 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, van de heer Kiekens, F., vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met inga Bij koninklijk besluit van 28 april 2015 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszak(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015009320 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 juni 2015, wordt Mevr. LOMBARD, Aurélie, geboren op 28 oktober 1988 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Ju Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015 wordt met ingang van 1 maart 2015, de heer Dimitri DHOLLANDER in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van att Bij koninklijk besluit van 2 juni 2015 wordt met ingang van 1 februari 2015, de heer Thibaut DE(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015 wordt Mevr. Natasja Van den Brande vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ran Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/07/2015 numac 2015018202 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 12 juni 2015 : Met ingang van - Mevr. Zgavc, Tine, bij de buitendiensten; Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt(...)
^