Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015009314 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 19 juni 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2014205554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 19 september 2014 : De heer SPITTAELS Roger, Affligem. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2014205585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 19 september 2014 : De heer Abakouy Mohamed, Antwerpen De heer Adriaensen Robert, Edegem De heer Al Barkaoui M'Hamed, Zwijndrecht De heer Alaimo Leonard, Oupeye De h De heer Annendijck Edgard, Gooik De heer Annouri Mohamed, Antwerpen De heer Anseeuw Robert, (...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015003237 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Cash", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015003242 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Bling Bling 1 euro" en "Bling Bling 3 euro" genaamd type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015003246 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Bling Bling 1 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde o - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 896), op 4 juli 2015 v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015009313 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Izegem. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015, in artikel 1 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 maart 2015. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015009316 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Harelbeke. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015, in artike Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 maart 2015. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015009315 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Ardooie. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015, wordt de plaats van kerkbe Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 maart 2015. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015009317 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst.- Bornem. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor, overdracht van plaatsen van onderpastoor en omvorming van een plaats van ka Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015009322 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 april 2015, is de heer Connerotte, J.-M., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. Bij koninklijke - is de heer Lecocq, P., rechter in de politierechtbank Limburg, bevorderd tot Commandeur in de Kro(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015009323 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat in werking treedt op 31 juli 2015, is de heer Connerotte, J.-M., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pen Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015, dat in werking treedt op 31 juli 2015, is de heer V(...) type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015203056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015203057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 56 en 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij de rechtspersonen, bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015024165 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 231.521 van de Raad van State van 11 juni 2015 vernietigt artikel 1.2° van het besluit van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 11 september 2013 houdende benoeming van de leden

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015202773 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2015 van 21 mei 2015 Rolnummer : 5515 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, gesteld door de Arbeidsrechtbank Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015202774 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 65/2015 van 21 mei 2015 Rolnummer : 5903 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Doornik. Het Grondwett samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, T. Merckx-Van(...) type arrest prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015202920 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 61/2015 van 21 mei 2015 Rolnummer : 5861 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 81 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gesteld door de Correc Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/07/2015 numac 2015035711 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015035828 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende beslissing om over te gaan tot vereenvoudigde ruilverkaveling op delen van het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en de stad Damme type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015035826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, wat betreft de invoering van het systeem van personeelspunten en besparingsmaatregelen en de wijziging van de voorschottenregeling type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015035834 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Cel Machtiging Assistentiehondenscholen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/05/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015035829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot regeling van de steun aan projecten van onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Vlaanderen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 6049-005 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-a(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015202858 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0424.256.323 RIEFA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 26/05/201(...) type lijst prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015203114 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige businessanalisten A1 (niveau A1) voor de FOD Financiën (ANG15080) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagde(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : - diplo(...) type lijst prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015203136 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG15067) Na de selectie wordt een lijst van maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesla(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? gegra(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning. - Wijziging. - Vernieuwing. - Intrekking. - Erratum In het document [C - 2 « Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april(...) type vergunning prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen. - Erratum In het document [C - 2015/0 « de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan AURUBIS BELGIUM N(...)

document

type document prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de O.C.M.W.'s BRUSSEL. - Bij besluit van 12 juni 2015 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 april 2015 waarbij de gemeenteraad van de Stad Brussel de gunningswijze bepaalt en de voorwaarden vastleg UKKEL. - Bij besluit van 19 juni 2015 wordt goedgekeurd de beslissing van 23 april 2015 waarbij(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015031419 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 3 juli 2015, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 1. Ontwerpen van ordonnantie en voorstellen van ordonnantie - Ontwerp van ordonnantie houdende in - Rapporteur : Mevr. Barbara d'URSEL-de LOBKOWICZ - Bespreking. - Ontwerp van ordonnantie hou(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015031418 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 3 juli 2015, na afloop van punt 4 van de agenda van het Parlement Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 1. Dringende vragen 2. Mondelinge vraag (**) - Mondelinge vraag (nr. 24(...) _______ Nota's (*) Om 14 u. 30 m. (**) Schriftelijke vraag waarop nog niet werd geantwoord(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015000241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015, wordt de heer Lionel RENDERS tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2015 numac 2015000242 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015, wordt de heer Jean-Baptiste LEVAUX tot auditeur bij de Raad van State benoemd.

document

type document prom. 10/05/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015035830 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^