Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015009217 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besl Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. VAN ROMPAEY, Brigitte, benoemd in de hoedanigheid van lid van bo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014 wordt de heer Fernand SIMON, Adviseur bij het departement, met ingang van 1ste oktober 2014 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2008 betreffende de omzetting van een bestaand plan betreffende voordelen, gebonden aan de collectieve resultaten van de onderneming, genaamd "variabele bonus" in een plan betreffende resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015012107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015022145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanstelling Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1. Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 wordt de heer Tom Auwers, met ingang van 1 juni 2015, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 "Dir Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanstelling Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1. Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 wordt de heer Jean-Claude Heirman, met ingang van 1 mei 2015, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 & Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de arbeidsduur in de sector "inplanten en onderhouden van parken en tuinen" type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende diverse arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "zware beroepen" type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de betonindustrie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden en functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeiderscategorieën type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de instelling van het fonds voor bestaanszekerheid "Pensio+ Beton" en de vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2006 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers in de binnenscheepvaart (1) type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014, luik koopkracht type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015201552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, wordt aan mevrouw DELAHAYE Françoise op het einde van de maand februari 2015, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werkgev Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015201549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, wordt aan de heer MALMENDIER Léon op het einde van de maand december 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werknemer- type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015201594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 wordt aan de heer Becquaert, Alfred op het einde van de maand augustus 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015011178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015018145 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 27/03/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015035525 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het loon- en werkingsplafond voor de projecten die in 2014 gesubsidieerd werden via het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015202093 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2015 tot vastlegging, voor het jaar 2015, van de data van indiening van de steunaanvragen betreffende de agromilieumaatregelen en de steun voor biologische landbouw, alsook de datum van indiening van de verzamelaanvraag en de uiterste datum van wijziging ervan

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015201400 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 25/2015 van 5 maart 2015 Rolnummer : 5830 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 42, eerste en tweede lid, van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen en van artikel 14 van de wet van 21 decemb Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015201399 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 24/2015 van 5 maart 2015 Rolnummer : 5808 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3, 6°, 50, 3°, en 67 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 31 mei 2013 houdende wijziging van diverse decreten met Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015200949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen, arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 17 februari 2015 werd de heer Alfred BECQUAERT, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, arrondissement Antwe

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015202099 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Bij beschikking van 13 april 2015, werd de heer Bowman P., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hoogstraten, door de voorzitter van de vre

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij hoger onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/02/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015031256 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van het openbaar nut van een gebouw gelegen te Etterbeek, Luchtmachtlaan 3

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015035526 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer, wat betreft de opheffing van de regeling rond de doorvoer van afvalstoffen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201976 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en verschillende maatregelen tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen en tot wijziging van Boek I van het Leefmilieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015202092 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging, voor het jaar 2015, van de data van indiening van de steunaanvragen betreffende de agromilieumaatregelen en de steun voor biologische landbouw, alsook de datum van indiening van de verzamelaanvraag en de uiterste datum van wijziging ervan

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015018144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 John VAN LAETHEM, Armel MOONENS en de BVBA VAN LAETHEM INTEGRATED PRODUCE, die allen woonplaats kie(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015031236 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 12 juni 2013, van het BIM, werd de heer BLANCHARD Damien, gedomicilieerd Brouwerijstraat 171, bus 2, te 1630 LINKEBEEK, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van De erkenning draagt het nummer TCAG2-1199226 Bij beslissing van 25 juni 2013, van het BIM, (...) type erkenning prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015031239 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 29 mei 2013, van het BIM, werd de heer BEYENS Luc, gedomicilieerd Goedestraat 21, te 3078 MEERBEEK, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 voor het Br De erkenning draagt het nummer TCAG2-1220599 Bij beslissing van 24 mei 2013, van het BIM, w(...) type erkenning prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015031237 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 24 mei 2013, van het BIM, werd de heer RAVET David, gedomicilieerd Rue de Folx-les-Caves 69, te 1350 JAUCHE, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L voor De erkenning draagt het nummer TCAL-1027401 Bij beslissing van 3 mei 2013, van het BIM, werd(...) type erkenning prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015031241 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB-verwarmingsadviseur Bij beslissing van 18 juni 2013, van het BIM, werd de heer CLAEYS Dimitri, gedomicilieerd Geroytstraat 37, te 3040 HULDENBERG, erkend als EPB-verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewes De erkenning draagt het nummer CCPEB-1223897 Bij beslissing van 18 juni 2013, van het BIM, w(...) type erkenning prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015031240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 12 juni 2013, van het BIM, werd de heer BLANCHARD Damien, gedomicilieerd Bouwerijstraat 171, bus 2, te 1630 LINKEBEEK, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van t De erkenning draagt het nummer TCAL-1199194 Bij beslissing van 18 juni 2013, van het BIM, w(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015024107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor de bouw en vergunning voor de exploitatie door THV Mermaid van een offshore energiepark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank. Het ministerieel besluit van 13 april 2015, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 septemb De machtiging wordt verleend voor een termijn van vijf jaar. De vergunning wordt verleend voor een (...) type vergunning prom. 05/12/2014 pub. 29/04/2015 numac 2015031247 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 14-02 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2014, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0283 type vergunning prom. 05/12/2014 pub. 29/04/2015 numac 2015031248 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 14-03 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0284 type vergunning prom. 05/12/2014 pub. 29/04/2015 numac 2015031257 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 14-04 houdende de oprichting van een bijzonder investeringsfonds, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0285

erratum

type erratum prom. 20/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015200901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2015 houdende toekenning van burgerlijke eretekens aan raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 15/05/2014 pub. 29/04/2015 numac 2015202053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015201553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw Françoise DELAHAYE. De betro De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015201551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Nijvel ter vervanging van de heer Léon MALMENDIER. De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015201595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen, ter vervanging van de heer Alfred Becquae De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/04/2015 numac 2015202112 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** assistent voorbereiding labo De vergelijkende selectie van **** assistent voorbereiding labo (niveau ****) voor het Nationaal instituut voor de Criminalistiek en ****(...) Er zijn 10 geslaagden.
^