Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/05/2014 pub. 14/04/2015 numac 2015000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie. - Duitse vertaling type wet prom. 22/05/2014 pub. 14/04/2015 numac 2015000179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen. - Duitse vertaling type wet prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/04/2015 numac 2015000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 14/04/2015 numac 2015009193 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, ****-**** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, Mevr. ****, **** Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 14/04/2015 numac 2015009192 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 14/04/2015 numac 2015009195 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 27 maart 2015 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 14/04/2015 numac 2015009194 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 is machtiging verleend aan de heer De ****, ****-**** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 27 maart 2015 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015003145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de regeringscommissaris bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2015 numac 2015201839 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, van Mevr. Meunier, D., vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2015 numac 2015201870 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014, dat heden in werking treedt, is aan de heer Mourlon-Beernaert J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel . Het is hem vergund de(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015011154 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een toelage van maximum 778.000.00 euro aan de vzw "SAMU Social" voor de organisatie van de nachtopvang van maximum 300 personen in een gebouw gelegen te Brussel type ministerieel besluit prom. 06/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 12/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge sportraad type ministerieel besluit prom. 10/02/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015035413 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juni 2013 tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/04/2015 numac 2015201753 bron waalse overheidsdienst "Centre wallon de Recherches agronomiques" Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2012, dat uitwerking heeft op 1 mei 2012, wordt de heer Henri Michels in vast verband benoemd in de graad v(...) Bij ministerieel besluit van 21 maart 2013, dat uitwerking heeft op 1 oktober 2011, wordt de he(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2013 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de graden van de Franstalige personeelsleden overgeplaatst van de "Plantentuin" naar de diensten van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het opstellen van de externe evaluatie zonder getuigschrift inzake eerste sensibilisering in het vijfde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het opstellen van de externe evaluatie zonder getuigschrift inzake historische en geografische opleiding in het derde leerjaar van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het opstellen van de externe evaluatie zonder getuigschrift inzake eerste sensibilisering in het derde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij schoolradio's toegelaten worden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015035433 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten inzake gezondheidszorg ter uitvoering van de besparingsmaatregel type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 14/04/2015 numac 2015035435 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van de relanceprovisie ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR - basisallocatie CB0 CB026 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/04/2015 numac 2015201752 bron waalse overheidsdienst Energie Bij besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2015 wordt de erkenning van de NV "Solar Chest" bevestigd als rechtspersoon die kan worden belast met een opdracht in verband met de aankoop van groene certificaten, overeenkomsti type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/04/2015 numac 2015201754 bron waalse overheidsdienst "Société régionale wallonne du Transport" Bij besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2015 dat in werking treedt op 12 maart 2015, wordt de heer Alphonse Vanderhaeghe aangewezen als bestuur(...) type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015201795 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning voor de Centra voor de validering van de vaardigheden van « FOREm Tourisme » van Marche-en-Famenne en « Bruxelles Formation » type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015201794 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende het statuut van de ambtenaren van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" , het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden en het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2013 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende het statuut van de ambtenaren van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" en het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden en houdende overgangsbepalingen wat betreft de voorwaarden waaronder toegang verleend wordt tot de staffuncties in de adviesverlenende beroepen type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015201796 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van 7 erkenningen voor het Centra voor de validering van de vaardigheden

document

type document prom. -- pub. 14/04/2015 numac 2015201668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 maart 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart : 1. als vertegenwoor(...)
^