Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van titel ****, hoofdstuk ****, van de **** van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft. - **** vertaling type wet prom. 05/05/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 07/02/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 15/05/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake het milieu Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015009162 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 maart 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 10 maart 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****,(...) type wet prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015009177 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, **** (...) type wet prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015009176 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, is machtiging verleend aan de genaamde de heer **** ****, geboren te **** op 24 juli 1(...) Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****(...) type wet prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015009175 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, is machtiging verleend aan de genaamde de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonend Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. 27/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 27 januari 2015 over de door de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen periodiek te verstrekken informatie in het kader van de thematische volksleningen type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015022080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van verschillende koninklijke besluiten betreffende farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015022083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015022085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2015 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2015, 100.32 punten bedraagt, tegenover Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015201689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Verlenging mandaat Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 wordt met ingang 1 april 2015 het mandaat verlengd van de heer Michel ASEGLIO in de managementfunctie n-1 van directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op de soc Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015201690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Verlenging mandaat Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 wordt met ingang 1 april 2015 het mandaat verlengd van de heer Michel DE GOLS in de managementfunctie n-1 van directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeid Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015201691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Verlenging mandaat Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 wordt met ingang van 1 april 2015 het mandaat verlengd van de heer Guy COX in de managementfunctie n-1 van directeur-generaal bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbe Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 23 maart 2015 wordt de heer Wouter VAN HECKE aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met type ministerieel besluit prom. 27/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot stopzetting van de procedure van de offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor de productie van elektriciteit van het type open-cyclus of het type stoom- en gascyclus in België type ministerieel besluit prom. 20/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015022088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 18/11/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015035420 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 7bis en 7ter van het ministerieel besluit van 22 juni 2001 tot bepaling van sommige gegevens die de centra voor leerlingenbegeleiding moeten registreren type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015201581 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 18 december 2014 wordt het bedrijf « SPRL Ambulance DHM » vanaf 18 december 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance . Bij ministeri(...) Bij ministerieel besluit van 18 december 2014 wordt het bedrijf « SA Falck Benelux » vanaf 18 d(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015201645 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 25 maart 2015, is de duur van de stage van de heer De Dapper A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

arrest

type arrest prom. 23/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015022101 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2015 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015201584 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 7 januari 2015 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen M.W., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 februari 2015, hee « Schendt artikel 7 van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffend(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het bekwaamheidsprofiel van de coördinerende animator van het jeugdcentrum

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201567 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Waals Brabant type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201566 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201568 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne territoriale de déplacements scolaires" van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201570 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201569 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015201572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne territoriale de déplacements scolaires" van Namen

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015018110 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Jean-Claude Dubois c.s. heeft de nietigverklaring Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015201582 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 januari 2015 in zake de cvba « GT Holding », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 februari 2015, heeft de Franstalige Rech « 1) Schenden de artikelen 2, d), en 50 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van Bij besluit van 17 maart 2015 wordt de erkenning als opleidingsinstelling voor het organiseren (...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015003101 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds. - Verslag over de operaties van het boekjaar 2014, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor 1. VERLOOP VAN DE VOORNAAMSTE BALANSPOSTEN VAN HET RENTENFONDS (zie tabel 1 en verklarende bijlage)(...)

document

type document prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015003100 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2016 INLEIDING ALGEMEEN In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, hun meewerkende echtgenoot en be Die vermeerdering kan evenwel worden vermeden door die belasting op welbepaalde tijdstippen vooraf (...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015009178 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Openbare zittingen van het Vredegerecht kanton Willebroek Vanaf maandag 13 april 2015 zullen de openbare zittingen van het Vredegerecht kanton Willebroek tijdelijk doorgaan in de raadszaal van het oud Gemeentehuis, August Van L

document

type document prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015201611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015, Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigers va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015022097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 maart 2015 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Kr Ridder Mevrn. : A. DEBRUYNE (echtgenote SADET), administratief assistent 22B (in uitdoving), (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015201639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** senior coordinator interne audit De vergelijkende selectie van **** senior coordinator interne audit (niveau ****), voor de **** **** (****14366), werd afgesloten(...) Er zijn 2 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 31/03/2015 numac 2015022096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koni Bij hetzelfde besluit, wordt dokter DEVOS Philippe, benoemd vanaf de dag van deze bekendmaking, in (...)
^