Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 maart 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 27/03/2015 numac 2014004082 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 27/03/2015 numac 2014004081 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/03/2015 numac 2015000152 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en voor het registreren van milieuproductverklaringen in de federale databank. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015000183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 08/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015007082 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 08/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015007083 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een afgevaardigde van de Minister van Defensie bij het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 27/03/2015 numac 2015014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015200435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201614 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2015 : - dat in werking treedt op 31 maart 2015 's avonds, is aan de heer Raes S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Het - dat in werking treedt op 31 maart 2015, is aan de heer Kesteloot V., ontslag verleend uit zijn am(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015003098 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 05/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015007079 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 16/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015011111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke sectie van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 19/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015018095 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 19/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

decreet

type decreet prom. 02/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201528 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting en het Protocol, ondertekend te Brussel op 28 juni 1974, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 23 juni 1993

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201610 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Bergen en te Charleroi Bij beschikking van 16 december 2014 werd de heer Delvaux Ph., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen en te Charleroi, aangewezen om, vanaf 1 april 20

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201562 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201563 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2014 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201332 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 24 november 2008 in zake het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen, de vzw « Chambres syndicales dentaires » en anderen, tegen S.A., waar « Schenden artikel 1 van de wet van 15 april 1958 en artikel 8quinquies van het koninklijk besluit (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201422 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** ****-chauffeurs (niveau ****) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** **** (****15024) **** de selectie wordt een lijst met maximum 80 geslaagden aangelegd, die één jaar(...) **** deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0402.250.090 SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET D'ASSURANCES Ond. Nr. 0412.616.(...) type lijst prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0426.404.476 SOBIFAC intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 02/03/2(...) type lijst prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0401.378.179 CARRIERES DE LIVES Ond. Nr. 0402.250.090 SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMO(...) type lijst prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201613 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-directeurs (niveau A4), van het Centrum voor cybersecurity België voor de Kanselarij van de Eerste Minister (CNG15011) Na de selectie wordt een lijst met maximum acht geslaagden aangelegd(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand Maart 2015    Indice Mars 2015 Moyenne mob(...)

document

type document prom. 19/02/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201525 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 november 2010 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201596 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieur elektriciteit (niveau A1), voor de Regie der Gebouwen (AFG14371) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarhei(...) 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . Diploma van industrieel ingenieur/ma(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201609 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2015, pagina 17173, van het koninklijk besluit van 10 maart 2015, waarbij mevr. Moreau F., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd is tot nota - dienen de woorden 'ter standplaats Luxemburg' vervangen te worden door de woorden 'in het gerecht(...) type erratum prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg ERRATUM. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders en werknemers-bedienden In het Belgisch Staatsblad nr. 76 van 23 maart 2015, blz. 18638, moet paragraaf 3 gelezen worden als volgt : "Bij wet van

document

type document prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201607 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** - **** Centra (niveau ****), voor de de Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** **** (****15038) **** de selectie wordt een lijst met maximum 80 geslaagden aangelegd, ****(...) **** deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type document prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201612 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs (niveau A5), van het Centrum voor cybersecurity België voor de Kanselarij van de Eerste Minister (CNG15010) Na de selectie wordt een lijst met maximum acht geslaagden aangelegd. Naa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . Diplo(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015011119 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt Mevr. Veronique DESMET tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/03/2015 numac 2015201602 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** analist De vergelijkende selectie van **** analist (niveau ****), voor de Veiligheid van de **** (****14274), werd afgesloten op 23 maart 2015. Er zijn 20 ****(...)
^