Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015009154 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 maart 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 10 maart 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, **** Jes(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2014055335 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschappen **** nalatenschap van **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015021017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federaal planbureau Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015 wordt Mevr. Caroline HAMBYE, geboren op 30 november 1967, opdrachthouder bij het Federaal Planbureau, bevorderd tot de graad van eerste opdrachthouder met ingang van 1 (...) Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015 wordt de heer Luc AVONDS, geboren op 9 maart 1963, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015021016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federaal planbureau Personeel. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer Igor LEBRUN, adviseur bij het Plan, dat ten einde loopt op 30 november 2014 `s avonds, hernieuwd Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbure(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015021018 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federaal planbureau Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015 wordt aan de Mevr. Nadine GOUZEE, eerste opdrachthouder , met ingang van 1 februari 2015 eervol ontslag uit haar functies verleend en wordt zij gerechtigd aanspraak te ma(...) Mevr. Nadine GOUZEE wordt ertoe gemachtigd de titel van haar graad eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015200440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015200851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015201342 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 februari 2015 : - is de aanwijzing van de heer Parent Ch., substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket - is de aanwijzing van de heer Hecq M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015201354 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015, is aan de heer Borré D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Asse. Het is hem vergund de titel van zijn Bij koninklijke besluiten van 26 februari 2015 : - is aan de heer Dath M., ontslag verleend (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015201353 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking treedt op 13 april 2015, is aan de heer van Caillie H., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brugge . Het is hem vergun(...) Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedafleggi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015201355 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 31 januari 2015 : - is de heer Massion J.-L., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Namen, benoemd tot Officier in de Kroonorde. - is Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, is de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015009152 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 12 maart 2015 : is de heer Groven M., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het federaal parket; is Mevr. Borowicz M., par is Mevr. Haex S., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, aangewezen om ha(...) type ministerieel besluit prom. 16/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Algemene Adviescommissie voor de Vakantiecentra type ministerieel besluit prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015031147 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015031148 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015201223 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 januari 2015 wordt de « GmbH Lente Transporte », vanaf 29 januari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 30 jan Bij ministerieel besluit van 30 januari 2015 wordt de heer Alain Missa vanaf 30 januari 2015 vo(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015201312 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 29 januari 2015 in zake N.V., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 februari 2015, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling « 1. Schendt artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering het beginsel van de scheiding der m(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015201333 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 4 februari 2015 in zake Marianne Paelinck tegen de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is « Schendt artikel 22sexies van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, (...)

decreet

type decreet prom. 26/01/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201214 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015201343 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 6 oktober 2014, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, is de aanwijzing van mevr. Dumortier C., raadsheer in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter in di

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015201356 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 16 januari 2015 werd de heer Simar D., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen, om vanaf 1 maart 2015, het ambt van plaatsvervangend rechter Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen Bij b(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015035242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de aanwijzingsborden voor de afbakening van het toepassingsgebied van de verordeningen voor het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die binnen het havengebied liggen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015035252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van dat decreet type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201245 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201246 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, alsook van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201264 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van de « Association intercommunale d'électricité du Sud Hainaut » type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201265 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201263 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van de « Association intercommunale d'étude et d'exploitation de l'électricité et du gaz » type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201266 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van ORES Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201267 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van ORES EST/OST type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201268 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van « ORES Hainaut Electricité » type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201269 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van ORES Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201271 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van ORES Namen type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201273 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van ORES Verviers type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201270 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van ORES Moeskroen type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201277 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van de Regie van Waver type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201274 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van de « Provinciale brabançonne d'énergie (INFRAX) » type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201279 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van TECTEO-RESA voor Luik Centrum type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201281 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2015-2018 van het stroomdistributienet van TECTEO-RESA

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 54-31 Brandmeld- en brandalarmsystemen - Deel 31: Multi-sensor branddetectoren - Puntdete(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers die bestemd zijn voor de hulpverleningszones

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015031155 bron brussels hoofdstedelijk parlement Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 27 februari 2015, wijzigingen aan te brengen aan bijlage I van het personeelsst(...) Deze wijzigingen en de gecoördineerde tekst van de gewijzigde bijlage evenals de adviezen van de di(...)

document

type document prom. 12/01/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015200556 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de coëfficiënt voor de uitbetaling van de werkingstoelagen die aan de instellingen voor volwassenenonderwijs worden toegekend voor het jaar 2015

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015015033 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2015 wordt mevrouw Yasmina EECKHOUT, met ingang van 16 december 2014, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015031141 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling Externe mobiliteit. - Vacante betrekking van attaché , beheerder van transversale partnershipprojecten in de Nederlandse taalrol Dit bericht is bestemd voor de ambtenaren van: (...) b) de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemee(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015031142 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling Intraregionale mobiliteit. - Vacante betrekking van attaché , beheerder van transversale partnershipprojecten in de Nederlandse taalrol Dit bericht is bestemd voor de ambtenaren v(...) 1° het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 2° de volgende instellingen van open(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2015 numac 2015201307 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten De opdracht van de commissie bestaat uit het voorstellen van kandidaten voor de functie van advocaa(...)
^