Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/03/2015 numac 2015009135 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, zijn machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, juffrouw ****, ****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, zijn machtiging verleend aan de heer **** ****,(...) type wet prom. -- pub. 10/03/2015 numac 2015009136 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015003084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/03/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Rusland, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015035249 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 10/03/2015 numac 2015029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/03/2015 numac 2015031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2015, worden beschermd, door uitbreiding, als geheel, de straatgevels en de daken van de huizen gelegen Grootgodshuisstraat 24, 26, 28 en 30 te Brus De goederen zijn gekend ten kadaster van Brussel, afdeling 12, sectie N, blad 6, percelen nrs. 1158(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/03/2015 numac 2015201089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0893.504.414 LIMOUSINES AND BUSINESS SPRL. (...) type lijst prom. -- pub. 10/03/2015 numac 2015201088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0425.360.341 F.G.L.E. intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 12/02/2(...)

document

type document prom. -- pub. 10/03/2015 numac 2015201188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2015 numac 2015022055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, dat in Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. CLEVE Aude, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2015 numac 2015022056 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de Regeringscommissarissen en van de afgevaardigde van de Minister die het sociaal statuut van de zelfsta Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 24 oktober 2014, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2015 numac 2015022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, wordt Dr. CREEMERS Miche Bij hetzelfde besluit, wordt Dr. GOUBELLA Ahmed, geneesheer-specialist, benoemd vanaf de dag va(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/03/2015 numac 2015009142 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd: Assistent **** bij de griffie van het **** ****: 1; Assistent administratieve ondersteuning bij de griffie van het **** **** : 1; Assistent do(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/03/2015 numac 2015009143 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van medewerker worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd: Medewerker administratieve ondersteuning bij de griffie van het hof va Medewerker administratieve ondersteuning bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg ****,(...)
^