Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014009502 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 23 augustus 2014 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014009505 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 10 september 2013 en in uitvoering van artikel 22 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 20, § 2, C (Inwendige geneeskund(...) type wet prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 7 mei 2013 en in uitvoering van artikel 22, 4° bi Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 20, § 1, f) (Neuropsychiatrie) v(...) type wet prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014022478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 3 juni 2014 en in uitvoering van artikel 22, 4° b Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 34 - Percutane interventionele verstr(...) type wet prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014022495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 3 juni 2014 en in uitvoering van artikel 22, 4° b Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 34 - Percutane interventionele verstr(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende een overgangsmaatregel met betrekking tot de procedure van de toekenning van de loonschalen AA4 en A4A aan het personeelslid van niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014009501 bron federale overheidsdienst justitie Hernieuwing functie Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 is de aanwijzing van de heer OLDENHOVE DE GUERTECHIN , L., tot de functie van voorzitter van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden e(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014011539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014014628 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van een perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Andenne, om een tractie-onderstation te Namêche te bouwen en te exploiteren type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014024341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de Nationale Raad van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014205907 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 september 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2013, is Mevr. De Pauw M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensio Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014205927 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 september 2014 : - dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus 2014, is aan de heer Van Cauter M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vred Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de benoeming tot het ambt va(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014009509 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Anglicaanse eredienst. - Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België Bij ministerieel besluit van 4 september 2014 wordt de heer Jack McDONALD, kannunik, benoemd tot type ministerieel besluit prom. 22/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 17 december 1998 waarbij het opmaken van een maandelijkse statistiek van de bedrijvigheid in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw wordt voorgeschreven type ministerieel besluit prom. 22/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014011535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 93 houdende bevestiging van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur in toepassing van artikel 5 van het ministerieel besluit van 20 september 2012 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

decreet

type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014035911 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, ondertekend in Brussel op 26 juni 2012

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de onthaalformatie binnen de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Ministerie van de Franse Gemeenschap voor het personeel overgeheveld van de Nationale Plantentuin van België type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uittreksel Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 maart 2014 wordt een subsidie van 678.496,24 euro toegekend aan de vzw « Transit » , als tussenkomst om de personeels- en werkin(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014031547 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Subsidie Bij besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 maart 2014 wordt een subsidie van 894.500,00 euro toegekend aan de VZW " Gewestelijke School van Openbaar Bestuur", ondernemingsnummer 452.113.733, voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014031549 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Subsidie Bij besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 maart 2014 wordt een subsidie van 125.000,00 euro toegekend aan de VZW "Gewestelijke en Intercommunale Politieschool", ondernemingsnummer 252.113.985, v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014031548 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Subsidie Bij besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 maart 2014 wordt een subsidie van 70.000,00 euro toegekend aan de VZW "Gewestelijke School van Openbaar Bestuur", ondernemingsnummer 452.113.733, voor d

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014035924 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, wat betreft het biologisch paspoort

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014205878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond. Nr. 0447.792.481 LEPAFFE Ond. Nr. 0887.398.461 DIRECT ADVIES.

document

type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003366 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003367 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003365 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003368 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003370 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003369 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003371 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003373 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003375 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003372 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003374 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003376 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003377 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003378 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie en de wijziging van de bevoegdheid van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type document prom. 09/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014003379 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014000602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014 wordt de heer Pieter Beelen benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014 wordt Mevr. Julie Arnhem benoemd tot rijksambtenaar in (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014009513 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014205923 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** sociaal controleurs De vergelijkende selectie van **** sociaal controleurs (niveau ****) voor de **** **** **** (****14219) werd afgesloten op 22 september 20(...) Er zijn 18 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 29/09/2014 numac 2014205926 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Gent De rechtbank, verenigd in algemene vergadering, heeft op 16 juni 2014, de heer Meysman G., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Gent, aangewezen tot afdelingsvoorzitter in deze rechtbank voor e
^