Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014011533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenning - NV ANTARGAZ BELGIUM Bij beslissing van 8 september 2014, wordt de erkenning, nummer 219278, van de NV ANTARGAZ BELGIUM, ondernemingsnummer 0881.334.278, De Kleetlaan 5A, t

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/05/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014003361 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit inzake accijnzen betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn en die een beroepsverleden van minstens 35 jaar als loontrekkende hebben en die een zwaar beroep hebben uitgeoefend type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/60 jaar type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2013, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vierde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014012054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014202671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vorming van de werknemers in 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014202680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014202679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014202678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014205706 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014018338 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2014 wordt de heer Rudi VERMEYLEN, attaché , met ingang van 1 maart 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, in het Nederlandse taalkader, in de betrekking (...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 22/07/2013 werd de erkenning van de NV ECOTERRES als exploitant van een verwerkingsinstallatie voor gevaarlijke afvalstoffen ingetrokken. type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 22 juli 2013 werd de NV WASTE OIL SERVICES erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. De erkenning d Bij ministerieel besluit van 05/07/2013 werd de NV VANHEEDE ENVIRONMENTALS LOGISTICS erkend als(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031349 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 05/07/2013 werd de NV VANHEEDE ENVIRONMENTALS LOGISTICS erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 5 jaar. De erkenning draag Bij ministerieel besluit van 11/02/2014 werd de NV ROMARCO erkend als ophaler van PCB/PCT voor (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 22/07/2013 werd het ministerieel besluit van 18/02/2013 betreffende de erkenning van de NV SITA WALLONIE gewijzigd ten gevolge van de toevoeging van asbesthoudende afval codes. type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031535 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 12/05/2014 werd het ministerieel besluit van 14/10/2014 betreffende de erkenning van de nv TRANSPORT DE MEUTER gewijzigd ten gevolge van de afkomst van de asbesthoudende afvalsto Bij ministerieel besluit van 12/05/2014 werd de nv SGS EMERGENCY, WASTE & CHEMICAL SERVICES(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 12/05/2014, werd de nv SITA REMEDIATION erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 5 jaar. De erkenning draagt het nummer AGR Bij ministerieel besluit van 12/05/2014, werd de nv SGS EMERGENCY, WASTE & CHEMICAL SERVICE(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 12/05/2014 werd de bvba VITESSE CLEANING erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die van kracht wordt op de vervaldatum van de erkenning die werd toegekend door "het besluit van De erkenning draagt het nummer AGR/HU/001259473. Bij ministerieel besluit van 12/05/2014, w(...) type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014204730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2007 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de elektriciens : installatie en distributie type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014204729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal Paritair Comité voor de bedienden

arrest

type arrest prom. 17/07/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014204731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van het Paritair leercomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031539 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2014, wordt ingesteld de procedure tot bescherming van bepaalde delen van gebouw A van de Université libre de Bruxelles, gelegen Franklin Rooseveltlaa Als monument - de gevels (binnen en buiten), de daken en het gebinte; - de circulatieruimten (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031540 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van het Brits Oorlogsmonument en zijn omgeving, gelegen Poelaertplein te Brussel, wege Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031301 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2013, werd Céline Roisin erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 2 jaar die loopt vanaf de datum va(...) De erkenning draagt het nummer AGR/EPS/001229726. Bij ministerieel besluit van 18 maart 2014(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014024348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een functie van verantwoordelijke voor de dienst `Coördinatie en wetenschappelijke communicatie' is te begeven in het Centrum voor Onderzoek in Di(...) Deze functie wordt toegekend aan een kandidaat die kan worden ingeschreven op de Franstalige taalro(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031532 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 27/05/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VERBRUGGEN BVBA geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het nummer(...) type registratie prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014031533 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 08/05/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd TFY s.r.o., gelegen Prumyslova 154, te 67401 TREBIC, CZECH REPUBLIC, geregistreerd als vervoerder van De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001273003. Bij de beslissing van 27/05/2014 van (...)

document

type document prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014205753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat uitwerking heeft met ingang van Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. SONGA Bélise benoemd in de hoedanigheid van werkend lid, bij gen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014022470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2014, wordt eervo Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. SONGA Bélise, benoemd bij voornoemd Beheerscomité, in de hoedani(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014, wordt Mevr. Catherine GALAND, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 12 februari 2014 met ranginneming op 1 december 2012, in het Franse taalkader Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 18/09/2014 numac 2014024347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser (m/v), (assistent-stagiair, klasse SW1 of werkleider SW2) in de activiteitengroep I, toegepast onderzoek en exper(...) Deze betrekking zal worden toegewezen aan een kandidaat die kan worden ingeschreven op de Franse ta(...)
^