Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juli 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/01/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014000450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie. - Duitse vertaling type wet prom. 26/02/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, gedaan te Brussel op 17 december 2009 (2) (3) type wet prom. -- pub. 11/07/2014 numac 2014018144 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen Bijdrage aan de financiering. - Bevoegde ambtenaar In toepassing van artikel 33, § 1, 1e lid, van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen, wor type wet prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014009391 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 339.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014009396 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van een forensisch psychiatrisch centrum type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2014 numac 2014009395 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014, worden in artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 november 2013, waarbij Mevr. Gevaert, O., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, op haar verzoek in ruste wordt g Bij koninklijk besluit van 2 juli 2014, in werking tredend op 31 augustus 2014 's avonds, is de(...) type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014011434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018161 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018160 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018239 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor varkens en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014202925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014202964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014202967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014202966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014202996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203694 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014009389 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de terugbetaling en het model van schuldvordering bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 2007 betreffende de terugbetaling door de Federale Overheidsdienst Justitie van de kosten in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/07/2014 numac 2014011435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen De ministeriële besluiten van 26 juni 2014, genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 betreffende het op de markt PR/002-0920-01 : Ledbuis ENERGETIC YKT8A3-18 W G13 PR/002-0922-01 : Ledbuis K.L.V. K(...) type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018224 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de werkzaamheden die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als vermeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij het realiseren van een nieuwe woning

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/07/2014 numac 2014203722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 3 juni 2014 werd de heer Luc Devos, ere-raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/07/2014 numac 2014029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissaris-afgevaardigde van de Regering bij de Hogescholen en Hogere Kunstscholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 wordt de heer Thierry ZELLER, geboren op 11 december 1978, benoemd tot Commissa

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014031502 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het parkreglement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014035451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van taken en kerntaken aan een lokaal bestuur als vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014035716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten ter uitvoering van opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/07/2014 numac 2014018212 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 april 2014 en 30 april 2014 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de Instelling Plaats Type menselijk lichaamsm(...) type lijst prom. -- pub. 11/07/2014 numac 2014018230 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 mei 2014 en 31 mei 2014 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens Instelling Plaats Type menselijk lichaamsm(...) type lijst prom. -- pub. 11/07/2014 numac 2014204548 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers (m/v) (niveau B) voor het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO) (ANG14251) Na de selectie wordt(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

document

type document prom. -- pub. 11/07/2014 numac 2014204358 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige experten verloven en loopbaan (niveau B) voor het Fonds voor de Beroepsziekten (AFG14247) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...) type document prom. -- pub. 11/07/2014 numac 2014204416 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundigen (niveau B) voor de FOD Maatschappelijke Integratie (ANG14254) Na de selectie wordt een lijst met maximum zes geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van de(...)
^