Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 juni 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014002020 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2014 numac 2014003259 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « BINGO » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « BINGO », een door de Nationale - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 341) op 21 juni 2014 v(...) type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014003263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014011390 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten. - Addendum type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2014 numac 2014015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 wordt Mevr. Renata VANDEPUTTE, attaché, met ingang van 1 oktober 2004, benoemd tot de graad van adviseur op het Nederlandse taalkader. Bij k(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2014 numac 2014203807 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 27 mei 2014 : - is de heer Debruyne R., emeritus advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. - is de heer Soetemans L., ererechter in de politie - is de heer Buysse A., ererechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Officie(...) type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203881 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31ter, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 28/10 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 03/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2014

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014003269 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2014-2019 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2014-2022 type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 19/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014021088 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203856 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied "Prairie à l'ouest de la noue de Moignelée" te Aiseau type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203903 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014027172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Mochamps - Wamme" te Tenneville en Nassogne

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014029354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van Beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014035563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het modern hr-beleid op korte termijn en andere bepalingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de landinrichting van de landeigendommen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 23/06/2014 numac 2014203843 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Montenegro Bij toepassing van artikel 39 van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Kon TITEL I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Definities. 1. Voor de toepassing van deze schikkin(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/06/2014 numac 2014203844 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Akkoord tot vaststelling van de lijst van prothesen, hulpmiddelen van grote omvang en andere belangrijke verstrekkingen Gelet op paragraaf 3, punt , van artikel 13 van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel(...) Artikel 1. 1. De prothesen, hulpmiddelen van grote omvang en andere belangrijke verstrekkingen zijn(...)

erratum

type erratum prom. 25/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014009372 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel. - Erratum type erratum prom. 10/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014009371 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen. Erratum type erratum prom. -- pub. 23/06/2014 numac 2014203924 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2014, pagina 42115, moet gelezen worden dat het Hof, verenigd in algemene vergadering, op 27 februari 2014, de heer Maffei P., afdelingsvoorzitter in het Hof In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2014, pagina 43983, moet de familienaam (...) type erratum prom. -- pub. 23/06/2014 numac 2014204069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van consultants HR Services met één jaar ervaring (niveau A) voor SELOR (ANG14245). - Erratum Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ge(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...)

document

type document prom. -- pub. 23/06/2014 numac 2014204068 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinator duurzame ontwikkeling en facility (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid (AFG14212) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2014 numac 2014203942 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor Administratieve Controle . - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit 10 juni 2014, wordt de heer MARECHAL Xavier, met inga Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. 24/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203296 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 23/06/2014 numac 2014203899 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 12 maart 2014 dat uitwerking heeft op 1 januari 2013, wordt de heer Juan Lopez-Delhoulle in vast verband benoemd tot attaché. Bij besluit van de secretaris-generaal van 12 maart 2014 da Bij besluit van de secretaris-generaal van 19 maart 2014, dat uitwerking heeft op 1 november 20(...)
^