Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering type wet prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 94 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 25/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 28/03/2014 numac 2014007095 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervanging van een lid van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 25/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009108 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten type koninklijk besluit prom. 25/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009126 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014009134 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013, in werking tredend op 31 maart 2014, 's avonds, is Mevr. De Raedemaeker C., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aanspr Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, is aan Mevr. De Munster C., op haar verzoek, ontslag verle(...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014011078 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 20.090 EUR aan de VZW Business & Society Belgium type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014011173 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014011192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014018088 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Farmaka" voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en aanwijzing van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014, dat in werking Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEPOORTER Jan aangewezen tot voorzitter van bovengenoemde raad(...) type koninklijk besluit prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 30 september 2013 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014201792 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 maart 2014 : - is Mevr. Marganne, B., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel. Zij is gelijktijdig benoemd tot substituu - is de aanwijzing van Mevr. Gorré, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, tot d(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014007093 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2013 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 19/12/2013 pub. 28/03/2014 numac 2014011174 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de deontologische code voor de personeelsleden van de opvangstructuren voor asielzoekers type ministerieel besluit prom. 23/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014018107 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014035360 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vergunning voor en de evaluatie van het vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een proefproject

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014201940 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 februari 2014 in zake het Vlaamse Gewest tegen Gilbert De Jonckheere, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 februari 2014 « Schenden de artikelen 24 tot en met 44 van het Decr. Vl. R. d.d. 22.12.1995 houdende de bepalinge(...)

decreet

type decreet prom. 14/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014035292 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese Unie 2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie en de toekenning van groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong type decreet prom. 14/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014035291 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen type decreet prom. 13/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201921 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 189 inzake waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar honderdste zitting in Genève op 16 juni 2011 type decreet prom. 13/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201919 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen door de algemene vergadering van de VN op 10 december 1984, alsook met het Facultatief Protocol aangenomen door de algemene vergadering van de VN op 18 december 2002 type decreet prom. 13/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201926 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Canada, opgemaakt te Brussel op 17 december 2009 type decreet prom. 13/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201922 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, opgemaakt te Hongkong op 15 mei 2009 type decreet prom. 13/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201925 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, aangenomen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 7 april 2011 type decreet prom. 13/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201924 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de wijziging in artikel 8, § 7, van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, met de wijziging in artikel 20, § 1, van het Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, en de wijzigingen in artikel 17, § 7, en in artikel 18, § 5, van het Internationaal Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen type decreet prom. 13/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201930 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Parijs op 16 december 2009 type decreet prom. 13/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201928 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, opgemaakt te Brussel op 16 juli 2009 type decreet prom. 13/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201929 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming 1° met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, opgemaakt te Brussel op 27 april 2006 en 2° met het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, opgemaakt te Brussel op 27 april 2006 type decreet prom. 13/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201927 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Briefwisseling tussen het Koninkrijk België en de OHQ EU van de operatie ALTHEA gevestigd bij de SHAPE, vertegenwoordigd door zijn Commandant, ter aanvulling van de Briefwisseling tussen het Koninkrijk België en de OHQ EU van de operatie ALTHEA van 10 juli 2006 en 14 juli 2006, betreffende de toekenning van een vrijstelling van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling aan de leden van het Hoofdkwartier ALTHEA van 30 januari 2008 en 22 mei 2008 type decreet prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014201937 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie Overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van schuldbemiddelingsinstellingen zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2013 wordt bij ministerieel besluit van 3 maart 2014 de erkenning als sch

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/02/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014011188 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende artikel 60, § 7, verhoogde staatstoelage 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014009123 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederl(...) 1. Jeroen De Mets 2. Jeroen Swijsen 3. Joëlle Standaert 4. Astrid Van der Borght 5. Tom(...) type bericht prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014018110 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Fédération belge d'Airsoft en de heer Alexis LEKIM Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 211.676/XV-2479. Voor de Hoofdgriffier : Ch(...) type bericht prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014201874 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 februari 2014 in zake Philippe Cengiarotti tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 februari 2014, « Schendt artikel 11, § 2, 1°, van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regelin(...) type bericht prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014201878 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 januari 2014 in zake het openbaar ministerie tegen Ludwig Torfs, met als tussenkomende partij het college van burgemeester en schepenen van de stad « Schenden de artikelen 27, § 1, 1° en 2° lid en art. 276 van het Vlaams Gemeentedecreet van 1(...) type bericht prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014201889 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 februari 2014 in zake Walter Ceusters tegen de nv « bpost », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 februari 2014, heeft d « Is er sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel en/of discriminatie op grond van de ar(...) type bericht prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014201890 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 juni 2013 in zake de arbeidsauditeur, de nv « Mensura Verzekeringen » en de NV « Allianz Belgium » tegen K.L. en de NV « Christom », waarvan de exp « Schendt artikel 81 van de Welzijnswet d.d. 4 augustus 1996 de artikelen 12, tweede lid, en 14 van(...) type bericht prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014201918 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 februari 2014 in zake C.B. tegen het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers , waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is(...) « 1. Schendt artikel 7, § 2, 4°, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asie(...) type bericht prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014201941 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 februari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2014, heeft Ann D 2. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 februari 2014 ter post aangetekende (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014018084 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 februari 2014 en 28 februari 2014 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing Instelling Plaats Type menselijk lichaamsma(...) type lijst prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014201982 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014201983 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014202078 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché PMO (niveau A) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (ANG14171) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesl(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

erratum

type erratum prom. 26/02/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014202036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige dossierbeheerder (niveau C) voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (AFG14183) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getuig(...) type document prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014202065 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair administratief assistenten (niveau C) voor de FOD Justitie. (ANG14181) Na de selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Get(...) type document prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014202076 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijke (niveau A) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (ANG14183) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014, worden hernieuwd voor een termijn van ze - de dames CROMMELYNCK Anja, MOUTQUIN Brigitte, VANDERWEGEN Marie-Christine en VERHEYDEN Anne en de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besl Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DUYSENS Géraldine, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bi(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 13 maart 2014 wordt benoemd : - als plaatsvervangende arts bij de Eerste Kamer van de Hogere Beroepscommissie van Brussel en bij de Tweede Kamer van de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014022117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014007091 bron ministerie van landsverdediging Werving van een tweetalig docent voor de leerstoel Recht van de Koninklijke Militaire School, in de domeinen van het grondwettelijk recht, administratief recht en militair statutair recht 1. Het Ministerie van Defensie zal overgaan tot de **** 2. Algemene voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen : ****. **** zijn of staatsburger van (...)

document

type document prom. -- pub. 28/03/2014 numac 2014021039 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be "Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks" Oproep 2014 I. Inleiding De Ministerraad heeft op 5 oktober 2012 de lancering goedgekeurd van de eerste fase BRAIN-be laat toe, dankzij de financiering van onderzoeksprojecten die steunen op wetenschappelijke(...)
^