Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden. - Duitse vertaling type wet prom. 10/01/2012 pub. 04/02/2014 numac 2014000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement. - Duitse vertaling type wet prom. 15/08/2012 pub. 04/02/2014 numac 2014000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers. - Duitse vertaling type wet prom. 10/07/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van het aanwijzingsbord "doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers". - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/07/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014011036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type wet prom. 15/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014011043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de hoofdstukken I en II van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 20140115 - Wet type wet prom. 20/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht type wet prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200808 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van december 2013 Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. Gewone zittijd De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadi(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2013000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin ASTRID-radiodekking moet worden voorzien type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2013204808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 9 september 2013 : De heer Adam Robert, Koksijde De heer Aerts Andre, Haacht De heer Aerts Edouard, Rotselaar De heer Alexandre Roland, Flémalle De heer Altman Mevr. Ameloot Rita, Seraing De heer Angelicchio Mario, Marchin De heer Antonissen Leo, Here(...) type koninklijk besluit prom. 23/12/1996 pub. 04/02/2014 numac 2014000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014000079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Voorzitterschap Bij koninklijk besluit van 13 januari 2014, wordt de heer Yves Kreins, Kamervoorzitter, als Eerste Voorzitter van de Raad van State aangewezen voor een mandaat dat op 30 april 2017 afloopt. Op 20 januari 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014003045 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 26 december 2013 wordt de heer COLPIN, Noel L., aangeduid als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal van de douane en accijnzen" voor een periode van 6 maanden met Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014009030 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 houdende het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct- administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014009048 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 wordt een einde gesteld aan de benoeming van de heer Herbots, P., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014009050 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 zijn voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep tot Brussel : Mevr. Ophalvens, T., jurist op arbeidsovereenkomst i Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Mevr. Vande Walle, G., licentiaat(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 20 januari 2014 wordt aan Mevr. Christiane SOETENS, adviseur bij het Bureau van de Voorzitter, met ingang van 1 december 2014 eervol ontslag uit haar functies verleend en wordt Mevr. SOETENS wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014011042 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende het ter beschikking stellen van een aanvullend bedrag ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers om allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming voor het jaar 2013 te dekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Vestiging Consulaat Bij koninklijk besluit van 22 maart 2010 wordt de zetel van het Consulaat-Generaal van België te Marseille gevestigd te Marseille, op datum van 1 maart 2010. Het koninklijk besluit van 9 decemb type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2014 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 april 2014 aan de heer Patrick SIMONS attaché - klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Za(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 mei 2014 en de titel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. 19/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014024039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014024040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Domus Medica » voor de periode van 1 december 2013 tot 31 december 2014 type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014024042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200809 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, dat in werking treedt op 1 maart 2014, is de heer Moinet F., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en h Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013, dat in werking treedt op 28 februari 2014, is aan (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200810 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013, dat in werking treedt op 17 februari 2014, is aan de heer De Doncker, P., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brussel . (...) Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, dat in werking treedt op 16 februari 2014, is aan d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200811 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2014 : - is de heer Voisin Ch., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Luik, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burg - is de heer Janssens J., notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het achtste kanton), b(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014011051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 14 januari 2014 wordt, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend uit haar ambt van stagiaire van de Kanselarijcarrière, aan Mevr. Christiane LOUSBERG, met ingang van 15 januari 2014 's a type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014015033 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Detachering bij Koninklijk Paleis Bij ministerieel besluit van 22 november 2013 wordt op datum van 31 juli 2013 een einde gesteld aan de functies van Persraad bij de Koning Albert II verricht door de heer Bruno NEVE de MEV Het ministerieel besluit van 17 september 2013 die een einde op de datum van 21 juli 2013 heeft ges(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 22 november 2013 wordt aan de heer Koenraad VERVAEKE een dienstvrijstelling toegekend voor een periode van 2 jaar vanaf 1 november 2013 om hem de mogelijkheid te geven de f Bij ministerieel besluit van 22 november 2013 wordt aan de heer Michel GOFFIN een tweede dienstvrij(...) type ministerieel besluit prom. 14/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van huisartsen type ministerieel besluit prom. 10/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014024044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit bepalende de procedure tot aanvraag van registratie als zorgkundige via elektronische weg type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het schooljaar 2013/2014, van de lestijdendotaties en de coëfficiënten voor de aanpassing en de herverdeling van de lestijdendotaties in het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan type ministerieel besluit prom. 06/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014200572 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het register van inrichtingen of ondernemingen die voldoen aan rechtstreeks toepasselijke Europees vastgestelde voorwaarden of criteria ten aanzien van grondstoffen die ze op de markt willen brengen

decreet

type decreet prom. 05/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie type decreet prom. 23/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014200679 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014027016 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een officieel controlemerk voor de melk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, van het referentiemodel voor bekrachtiging van het beroep productieoperator op industriële lijn type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2013 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de opdrachten, de samenstelling, de werking en de vergoedingen toegekend aan de leden van de thematische afdeling van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd voor de gezinsopvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 houdende vaststelling van het operationeel gemeenschapsplan voor gezondheidspromotie van 1 januari 2008 tot 30 juni 2013 binnen de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de overeenkomst betreffende het instellen van een FWB-RTBF Fonds voor Belgische series type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014035035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014200680 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014200681 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200664 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 december 2013, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5782 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200665 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 december 2013, heeft Luc Lami Die zaak, ingeschreven onder nummer 5776 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaken met(...) type bericht prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200667 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 december 2013, is beroep tot Die zaak, ingeschreven onder nummer 5786 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaken met(...) type bericht prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200666 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 20 december 2013 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 23 december 2013 2. Bij drie verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 24 december 2013 ter post aang(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014003003 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijdens zijn zitting van 22 oktober 2013, geen be Deze overdracht werd in Ierland door de High Court toegestaan op 12 december 2013, met ingang van 2(...)

erratum

type erratum prom. 24/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014003058 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. - Erratum type erratum prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014021019 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Opruststelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014, 2e editie, op blz. 8832, dient gelezen te worden : « Bij koninklijk besluit van 9 januari 2014 » in plaats van « Bij koninklijk besluit van januari 2 type erratum prom. 16/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methodes voor het jaar 2014. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200828 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole voor de FOD Financiën (ANG14706) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. type document prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200852 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundige in de arbeidsgeneeskunde De vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundige in de arbeidsgeneeskunde (niveau B) voor de FOD Volsgezondheid (AFG13043) werd afgesloten op 30 janu(...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2013204810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Orde van Leopold II. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 september 2013 worden de heer Derselle, Fernand, te Charleroi en de heer Lesire, Paul, te Deurne tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Zij nemen vanaf 21 juli 2013 rang type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2013204809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 september 2013 wordt de heer Van Hecke, Roger, te Mortsel tot Ridder in de Kroonorde benoemd. Hij neemt vanaf 21 juli 2013 zijn rang in de Orde in. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200757 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 23 januari 2014, dat in werking treedt op diezelfde dag, wordt Mevr. Rita Leysen, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, benoemd tot Rechter bij het Grondwettelijk Hof Mevr. Rita Leysen, rechter van het Grondwettelijk Hof, heeft op 28 januari 2014, in de handen van d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014009047 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekking van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat Oproep tot kandidaten De gegadigden wordt ter kennis gebracht dat de betrekkingen van administrateur-generaal en adjunct-administ I - De functies van de administrateurs generaal bij de Veiligheid van de Staat : De administrate(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014015031 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Vacante betrekkingen Bij ministerieel besluit van 14 januari 2014 wordt het aantal vacante betrekkingen te voorzien van 15 oktober 2013 tot 14 april 2014 in de tweede administratieve klasse van de Kanselarijcarrière vastgel Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200804 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van een controleur **** **** vergelijkende selectie van een **** **** (niveau ****) voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****13151) werd afgesloten ****(...) Er zijn 6 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014014047 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wegvervoer en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het ko De examenzittijd begint op 3 maart 2014. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt geslote(...) type document prom. -- pub. 04/02/2014 numac 2014200673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Brussel Op 18 december 2012, werd de heer DE GANSEMAN, Jacques, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaat
^