Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013007332 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2014 type wet prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011667 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek XII, "Recht van de elektronische economie", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XII, in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 26/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011669 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van artikel XII.5 in het Boek XII, "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/01/2014 numac 2013055252 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, won Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013007325 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor de bouw van infrastructuur en faciliteiten ter exploitatie van een NAVO Satelliet Communicatie Segment op het grondgebied van de gemeente GOOIK door het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2014 numac 2013007324 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 21 van 30 augustus 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bek Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader van de reserveoffi(...) type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011660 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2014 numac 2013014759 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van ombudsman voor de treinreizigers bij de Ombudsdienst voor treinreizigers Bij koninklijk besluit van 8 december 2013 wordt de heer Jean-Marc JEANFILS aangesteld als ombudsman voor de treinreizigers, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2014 numac 2013014760 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van ombudsman voor de treinreizigers bij de Ombudsdienst voor treinreizigers Bij koninklijk besluit van 8 december 2013 wordt Mevr. Cynthia VAN DER LINDEN aangesteld als ombudsman voor de treinreiziger Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2014 numac 2013024382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 november 2012 wordt de heer Peter Wauters, geboren op 9 november 1956, bevorderd met ingang van 1 mei 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van adviseur-generaal in de klass type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013024453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels en de bijzondere kwalificatiecriteria die de houder van de beroepstitel van vroedvrouw de mogelijkheid geven geneesmiddelen voor te schrijven type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013024454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2014 numac 2014000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 26 december 2013 wordt de heer PROVOST Steve aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone SINT-TRUIDEN/GINGELOM/NIEUWERKERKEN voor een termijn van vij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013024452 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. « Coordination Laïque de l'Action sociale et de la Santé » type ministerieel besluit prom. 02/01/2014 pub. 14/01/2014 numac 2014024003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 240.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

decreet

type decreet prom. 06/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013207032 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Wetboek der Successierechten, wat de wettelijke terugkeer betreft type decreet prom. 06/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013207318 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Wetboek der Successierechten en het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat het tarief inzake successie- en schenkingsrechten voor goede doelen betreft type decreet prom. 06/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013207316 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat de vaststelling van de toezicht- en handhavingsbevoegdheden van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013036189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013207280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking, wat de waarborgverlening voor de stimulering van microfinanciering betreft, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012 tot uitvoering van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013207407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van pleegzorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2014200110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot indeling van de parkeerplaatsen die langs de autosnelwegen liggen

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/01/2014 numac 2013207240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige elektriciens (niveau C) voor RIZIV (AFG613212) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van v(...) type lijst prom. -- pub. 14/01/2014 numac 2014200038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichtin Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 14/01/2014 numac 2014200037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/01/2014 numac 2014200170 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** financieel coördinator De vergelijkende selectie van **** financieel coördinator (niveau ****) voor het Nationaal Geografisch **** (****13144) werd afgesloten (...) Er is 1 geslaagde.

document

type document prom. -- pub. 14/01/2014 numac 2014200184 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 25 november 2013, heeft de heer Van der Steen, Y., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een term
^