Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013022582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieën van personen die een publiek mandaat uitoefenen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013007176 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 9517 van 1 mei 2013 : Wordt bevorderd tot Officier in de **** op datum van 21 juli 2001 : **** ****-kol Worden bevorderd tot Officier in de **** op datum van 8 april 2011 : **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013007244 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2007 tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen Defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze instanties en het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013007251 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen die niet bedoeld zijn door de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 05/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013011570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en van zijn plaatsvervanger bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013018409 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Bodemkundige Dienst van België G-033 « Sectorgids autocontrole voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plan(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013022583 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013022584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013024398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 07/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013031947 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013031946 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013206187 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 225.051 van 10 oktober 2013 in zake Erdogan Subay tegen het Waalse Gewest, tussenkomende partij : de bvba « Atelier CECI », waarvan de expeditie ter g « 1. Schendt artikel 111, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw e(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor nuttige groene warmte type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor de injectie van biomethaan type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013036071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor restwarmte

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013206271 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2007 tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het « Centre régional d'aide aux communes » is opgericht type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013206270 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel L4211-3, § 5, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013206281 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 oktober 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 november 2013, zijn een beroep met zetel te 1060 Brussel, Gulden Vlieslaan 65, de vzw « Syndicat des Avocats pour la Démocratie »,(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013031801 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 4 juni 2013, wordt ARPINO Angus, gedomicilieerd rue Joséphine Rauscent 87, te 1300 LIMAL, erkend als Certificateur openba De erkenning draagt het nummer CPUPP-001215709 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van (...) type erkenning prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013031805 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als **** wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het **** van 15 juli 2013, wordt **** ****, gedomicilieerd **** 50, te 1090 ****, erkend als **** wooneenheid, **** **** erkenning draagt het nummer ****-001221954 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013206369 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige teamchefs sociale zekerheid (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (AFG13188) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één j(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013206370 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG13174) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldi(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013000745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Toelating om voor een beperkte periode een beroep te doen op een onderneming voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen, om tegen piraterij te strijden Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt de toel De toelating wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de onderneming OU ESC het bewijs ov(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013008011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachées (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG13115). - Erratum Deze selectie is verschenen in het Belgisch Staatsblad op dinsdag 13 augustus 2013. De puntenverdeling van het Ev(...) 2.2. Event 2 : interview met case (1 u. + de nodige voorbereidingstijd) : Je bent geslaagd als j(...) type erratum prom. 18/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013022573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland. - Erratum type erratum prom. 17/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013022585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013031841 bron brussels instituut voor milieubeheer Intern Huishoudelijk Reglement van de Directieraad van het Brussels Instituut voor milieubeheer I. OVER DE BEVOEGDHEDEN, HET VOORZITTERSCHAP EN HET SECRETARIAAT Artikel 1. Bevoegdheden De Directieraad van het Brussels Instituut voor milie Naast die opdrachten bepaalt de Raad ook de algemene beleidslijnen van het Instituut. Artikel 1.(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013042011 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013007250 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9574 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8680 van 5 december 2011 tot Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 juni 2011 : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013007254 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9577 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8659 van 5 december 2011 tot b Heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 september 2011 : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013007253 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9576 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8658 van 5 december 2011 tot Heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 september 2011 :

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/11/2013 numac 2013206334 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** Controle De vergelijkende selectie van **** **** **** Controle (niveau ****) voor de Regie der **** (****13094) werd ****(...) Er zijn 5 geslaagden. (...)
^