Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013011554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Registratie Bij beslissing van 29 oktober 2013, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aan 217594 BANQUE DE LUXEMBOURG BOULEVARD ROYAL(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013055195 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** heer **** **** **** **** ****, geboren te Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der registratie te ****, namens(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013204651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1998 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sport type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt aan de heer VERHEYEN Marc, op het einde van de maand maart 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van we type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt aan de heer VAN DEN BRUEL Antoon, op het einde van de maand maart 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013205298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt aan Mevr. WATERSCHOOT Maryse, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtba type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt Mevr. Nel CELIS, attaché klasse A1, met ingang van 1 september 2013 toegelaten tot het tijdelijk vervroegd pensioen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt de heer Emil VERHULST met ingang van 1 februari 2014 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché klasse A2. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2013 wordt Mevr. Chantal MAILLET attaché klasse A3, met ingang van 1 januari 2014 eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013206064 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 oktober 2013 : - is Mevr. Huygens, A., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Zij is gelijktijdig be - is de heer Piccu-Van Speybrouck, P., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement V(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij besluit van 5 Bij besluit van 5/03/2013 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming v(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205852 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 1 juli 2013 wordt het laboratorium Eurofins Analytico vanaf 22 april 2013 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2013 wordt het laborator Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013 wordt de heer Serge Claus vanaf 26 augustus 2013 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205851 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 8 juli 2013 wordt de aan de heer Bernard Dellacherie toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 19 juli 2013 voor Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2013 wordt de aan de BVBA BRAT toegekende erkenning vo(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205870 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 138/2013 van 17 oktober 2013 Rolnummers : 5491 en 5492 In zake : de beroepen tot gehele en gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 146, 1°, en 147, 1°, van de programmawet van 29 maart 2012 (met betrekking to(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechte(...)

decreet

type decreet prom. 10/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013027222 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor de aanstelling van een operator belast met een initiatief inzake opvoeding tot de media in verband met de dagbladpers en inzake aankoop van dagbladen die kosteloos ter beschikking worden gesteld van schoolinrichtingen en andere instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor de erkenning van de Documentatiecentra voor opvoeding tot de media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor de aanstelling van een operator belast met een initiatief inzake opvoeding tot de media dat betrekking heeft op het kosteloze bezoek van beroepsjournalisten in de schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013029561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2012-2013, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013031827 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2013, worden beschermd als geheel de voorgevels en de daken van de huizen gelegen Strafhouder Braffortstraat 9/11, 13/15, 17/19, en 21/23 in Etter De goederen zijn bekend ten kadaster te Etterbeek, afdeling 1, sectie A, blad 2, percelen nrs. 575N(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013205939 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van het sanctionerend personeel dat bevoegd is om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013205945 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi"

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum met het oog op de afgifte van het `attest psychotechnisch onderzoek' in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering van de vernieuwing Bij besluit van type erkenning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 29 Bij besluit van 13 september 2013 wordt de erkenning voor het organiseren van de opleiding van (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 27 september 2013 wordt de vergunning voor het organiser type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013 wordt de vergunning voor het organise Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleidin(...) type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 30/09/2013 de vergunning voor het organi Bij ministerieel besluit van 30/09/2013 de vergunning voor het organiseren van een interne bewa(...) type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 27 augustus 2013 wordt de vergunning voor het organ De hierboven bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit (...) type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 04/10/2013, wordt de vergunning voor het e Bij ministerieel besluit van 04/10/2013, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewak(...) type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 1 oktober 2013 wordt de vergunning voor het organiseren v de woorden « begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid » worde(...) type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 02/08/2013 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsond De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 01/08/2013 wordt het besluit van 27 februari 2009 tot ve De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 22/08/2013 wordt de vergunning tot het exploite type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 26/08/2013 wordt de vergunning voor het exploiteren va De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 26/7/2013 wordt de vergunning voor het aanbieden Bij besluit van 27/9/2013 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming v(...) type vergunning prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 31/07/2013 wordt de vergunning Bij besluit van 22/10/2013 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming (...)

erratum

type erratum prom. 21/01/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013012270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2010. - Erratum type erratum prom. 21/01/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013012271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2011-2012. - Erratum type erratum prom. 21/01/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2012-2013. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013021117 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet "STEREO III" dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding Ter uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 15 november 2012 betreff(...) Voor dit programma zal de federale Staat met de Gewesten en Gemeenschappen een samenwerkingsakkoord(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013014644 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013 wordt de heer Hao LIU vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het nederlandse taalkader, met ranginnemin Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013 wordt Mevr. Nele IDE vastbenoemd in de klasse A1, me(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013022560 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013, dat in werking Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. PATRAKAIS, Nicole, benoemd, in de hoedanigheid van plaatsvervange(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 is de heer VYVERMAN Filip benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer BONTINCK Marcus wi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeisgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 is de heer VAN GENECHTEN Ivo benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer VAN GENECHTEN Ivo wie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 is de heer DE ROEY Walter benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van Mevr. WUYTS Wanda wier manda type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 is de heer VAN GASSE Frédien benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer DE BOE type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 is de heer NELISSEN Johan benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer VERSTRAETEN J type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 is de heer VAN DEN STEENE Jean-Marie benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer ALDERWEIREL type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 is Mevr. DRUYTS Annick benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. MAES Kathleen wier type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 is de heer VAN DEN BERGHE, LUC benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer DE SCHAEPMEESTER, Lucie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt Mevr. Selma HAUG-ADRION met ingang van 1 september 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 september 2012. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013 wordt de heer Kurt VERHELST met ingang van 1 september 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 september 2012.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013204995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Luc Van den Berghe De betrokken organisatie De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Marc Verhyen De betrokken organisaties wo De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Antoon Van den Bruel De betro De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/2013 numac 2013205477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van Mevr. Maryse Waterschoot De betrokk De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^